Begroting 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Algemeen
In dit programma wordt ingegaan op relevante aspecten en ambities in de ontwikkeling van de kwaliteit van het bestuur van deze provincie. Als provincie kijken wij steeds hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en bloei van het eigen gebied. De provincie profileert zich als een regionale speler, een medeoverheid die bij uitstek geschikt is om de regionale belangen te behartigen, en verbindingen te leggen tussen lokale, regionale en (inter)nationale opgaven. Het denken in dergelijke opgaven stimuleert op regionale schaal de samenwerking tussen provincie en gemeenten. Duidelijk is wel dat regio’s op verschillende manieren worden ingevuld en doorgaans niet samenvallen met provinciegrenzen.

Samenwerken aan ontwikkeling
Flevoland is als jongste provincie nog volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd is er ook al veel tot stand gebracht. Daarin is een nieuwe fase aangebroken. De Omgevingsvisie verwoordt dit als de fase waarin Flevoland meer dan voorheen door de inwoners wordt ontwikkeld. Samen met de gemeenten, inwoners en andere belanghebbenden hebben wij ons in de afgelopen jaren verdiept in wat de belangrijke opgaven voor deze regio zijn. Deze zijn verwoord in de Omgevingsvisie, die een kader en een toekomstperspectief biedt voor de gezamenlijke aanpak van de benoemde regionale hoofdopgaven. De opgaven kijken vooruit naar 2030 en verder. Provinciale Staten hebben richting gegeven door het vaststellen van de hoofdopgaven. Wij faciliteren deze ontwikkeling van onze regio in de concrete uitvoering. Na de inventarisatie in de eerste fase en de definitie van de grootste opgaven werken wij aan het definiëren van de uitvoerende activiteiten in samenspraak met de maatschappelijke partners en geven we richting aan onze uitwerkingsagenda met onze gebiedspartners.

Europa
Europa is een belangrijke partner voor Flevoland. De afgelopen jaren hebben wij de nodige ambitie en bestuurlijke inzet gepleegd in de ontwikkelingen op Europese schaal. Flevoland speelt een actieve rol in de belangenbehartiging voor Europese Fondsen in de volgende programmaperiode 2020-2027. Verder volgen wij de ontwikkelingen rond de Brexit en de gevolgen daarvan voor onze regio nauwgezet. Daarnaast proberen wij voor concrete programma’s en projecten in Flevoland aandacht en middelen te vragen in Europa. In algemene zin behartigen we de Flevolandse belangen in diverse Europese netwerken. Het wordt steeds belangrijker – tegen de achtergrond van Brexit en de nieuwe programmaperiode van de EU – om de belangen van Flevoland in Brussel goed onder de aandacht te brengen.
Flevoland is niet alleen in EU-verband actief, maar ook in de Raad van Europa. De commissaris van de Koning is lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, voorzitter van de Monitoring Committee en woordvoerder voorkoming radicalisering.

Bestuursstijl
In ons Coalitieakkoord hebben wij niet alleen onze inhoudelijke ambities beschreven, maar ook hoe wij willen werken aan de verwezenlijking daarvan. Met een bestuursstijl die past bij de opgaven waarvoor we staan: open en constructief, samen met onze partners, vanuit vertrouwen. Bij de vorming van de nieuwe coalitie hebben wij afgesproken ons in te zetten voor bestuurlijke vernieuwing, belemmerende regelgeving en participatie van de samenleving.

Provinciale Staten/Statengriffie
2019 staat voor Provinciale Staten in het teken van de Statenverkiezingen en de verkiezingen voor de Eerste Kamer. De nieuwe Staten zullen hun eigen agenda bepalen, zowel inhoudelijk alsmede op welke wijze men wil vergaderen en binnen welke structuur. Dit zal in hoge mate de gewenste ambitie en inzet  van de Statengriffie bepalen. Uitgangspunt blijft het adagium Ruimte voor de politiek. Een Statengriffie die de politiek optimaal in positie brengt, teneinde de rollen als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur in te vullen en waar te maken.

Maatschappelijk effect

Flevoland wordt goed bestuurd.

Effect van ons beleid

Een verbeterde (inter)nationale positie van Flevoland.

Programmaonderdeel en doelen

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 161.865
Baten € -268.614
Saldo € -106.749