Begroting 2019

Landelijk gebied en natuur

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van het landelijke gebied en de toename van de natuur-en recreatieve waarden waarbij de internationale natuurwaarden zijn beschermd.

Vitaal Platteland
Activiteiten in het landelijk gebied van Flevoland zijn belangrijke aanjagers voor de lokale economie. Met de Agenda Vitaal Platteland worden vraagstukken op de kaart gezet, betrokken partijen gemobiliseerd en ruimte voor onderzoek en visievorming gecreëerd. Sinds de vaststelling van de Agenda Vitaal Platteland, in 2015, is de provincie bezig met de uitvoering van deze agenda samen met de gebiedspartners, vanuit één gezamenlijk doel: een vitaal en aantrekkelijk Flevolands platteland waar het goed leven, ondernemen, werken en recreëren is.

Digitale ontsluiting landelijk gebied
In Noordelijk Flevoland is het hele buitengebied inmiddels voorzien van een glasvezelnetwerk. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland nog niet. Alleen glasvezel kan de exponentiële groei in de vraag naar data bijhouden. In nauwe samenwerking met de gemeenten en vertegenwoordigers uit het gebied (zowel individueel als vanuit LTO) wil de provincie zich inzetten voor het optimaliseren van de omstandigheden voor de realisatie van een glasvezelnetwerk.

Natuur
Het fundament van het natuurbeleid wordt gevormd door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natura 2000-gebieden. Binnen dit netwerk staan de natuurwaarden voorop en zet de provincie zich samen met gebiedspartners in voor bescherming, beheer en kwaliteitsverbetering die samengaat met een toename van de bekendheid en de toegankelijkheid. Dit leidt tot robuuste, aantrekkelijke en beleefbare natuur. Ook buiten het Natuurnetwerk zijn natuurwaarden aanwezig. Voor behoud en versterking worden faunabeheer en agrarisch natuurbeheer toegepast.

Nationaal Park Nieuw Land
Onder onze regie werken we samen met Natuurmonumenten (Marker Wadden), Staatsbosbeheer (Oostvaardersplassengebied), Het Flevo-landschap (Lepelaarplassen en omgeving), Rijkswaterstaat (Markermeer) en de gemeenten Lelystad en Almere aan de ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land. Inzet is een Nationaal Park van wereldklasse dat bijdraagt aan een verbeterde ecologische kwaliteit, een sterk imago, een economische impuls door meer toerisme en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Beleidskader Oostvaardersplassen
Specifieke aandacht is er voor de Oostvaardersplassen. De commissie Van Geel heeft medio 2018 advies uitgebracht ten behoeve van een integraal beleidskader, waarbij dierenwelzijn, de Natura 2000 doelen en landschappelijke en recreatieve ontwikkelingen voor het nationaal park in onderlinge samenhang zijn bekeken. Wij leggen een hoge prioriteit bij de realisatie van maatregelen.

Maatschappelijk effect

Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied met een vitale en aantrekkelijke natuur waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

Effect van ons beleid

De sociaal-economische structuur van het landelijk gebied is verbeterd, de natuur- en recreatieve waarden zijn toegenomen. De internationale natuurwaarden zijn voldoende beschermd.

Programmaonderdeel en doelen

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 11.388
Baten € -50
Saldo € 11.338