Begroting 2019

Economie

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan het stimuleren van innovatie, groei, het vinden van personeel, internationalisering en het profilering van de vrijetijdseconomie.

Flevoland: ecosysteem voor ondernemerschap
Met het programma ‘win4all’ werken we systematisch aan het versterken van het ecosysteem voor ondernemerschap. De uitdagingen in relatie tot duurzame economische groei zoals geschetst in het economisch programma zijn door partners erkend en aangevuld. Naast inzet van onze eigen instrumenten werken wij samen met deze partners aan concrete projecten die gericht bijdragen aan: het vergroten van toegang tot kapitaal, de beschikbaarheid van geschoold personeel, versterken van internationaal ondernemerschap en het versterken van kennisdeling en crossovers. 

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie
De vrijetijdssector is een sector die volop in beweging is. Het beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland is erop gericht meer bezoekers aan te trekken en hen te stimuleren langer in de provincie te blijven. Hiermee kunnen de bestedingen in Flevoland toenemen. De provincie wil dit bereiken door een betere profilering van Flevoland.

Maatschappelijk effect

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van Flevoland zijn versterkt door het stimuleren van innovatie, groei, scholing, internationaal ondernemen en gebiedspromotie.

Effect van ons beleid

De provinciale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, vinden van personeel en internationalisering hebben zichtbaar gewerkt voor de ondernemers.

Programmaonderdeel en doelen

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 4.389
Baten € 0
Saldo € 4.389