Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

2.1 Algemeen

De provincie heeft in het College uitvoeringsprogramma 2015-2019 (CUP) ambities geformuleerd en wil haar doelstellingen realiseren. In een aantal gevallen zijn er risico’s en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat die doelen niet of niet geheel kunnen worden gerealiseerd. Deze risico’s zijn opgenomen in deze begroting. In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële effecten van de risico’s die de provincie loopt op te kunnen vangen. Risico’s waarvoor voorzieningen zijn getroffen of waarmee al rekening is gehouden binnen specifieke reserves of stelposten, worden in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt tweemaal per jaar (bij begroting en jaarstukken) geactualiseerd.

Korte samenvatting
Het actief toepassen van risicomanagement draagt bij aan het lerend vermogen (risico’s worden sneller geïdentificeerd en beter ingeschat) en maakt ook dat er meer aandacht wordt besteed aan het beheersbaar maken en houden van risico’s. Deze ontwikkelingen kunnen zowel een opwaarts als een neerwaarts effect hebben op de hoogte van het risicoprofiel. De hoogte van het weerstandsvermogen is naast het risicoprofiel afhankelijk van de onbenutte belastingcapaciteit, de omvang van de Algemene reserve en de ruimte binnen de stelpost voor onvoorziene uitgaven.

Deze paragraaf borduurt voort op de versie uit het Jaarverslag 2017, zijnde de laatst uitgevoerde actualisatie. Vergeleken met het Jaarverslag 2017 is het risicoprofiel in de Begroting 2019 per saldo gelijk gebleven (€ 16,4 mln.). De weerstandsratio bedraagt 1,4 en ligt daarmee binnen de door Provinciale Staten vastgestelde bandbreedte van 1,1 tot 2,0 (nota Reserves en voorzieningen 2015-2019).

Provinciale Staten hebben in december 2017 de nota Risicomanagementbeleid 2017 vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor het risicomanagement zijn vastgelegd. Deze nota vormt het vertrekpunt voor de verdere uitwerking in deze paragraaf.