Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel

Het risicoprofiel is een actueel overzicht van verschillende risico’s die de provincie loopt. Het is uiteraard een momentopname, omdat de risico’s in de loop van de tijd veranderen. Het geschetste risicoprofiel is een actualisatie van het risicoprofiel uit het Jaarverslag 2017.

De omvang van de risico’s wordt bepaald door de combinatie van kans en financiële impact of met behulp van een probabilistische raming (Monte Carlo-methode). Op deze wijze worden de risico’s gekwantificeerd, waarna er op basis van omvang een volgorde in de risicolijst wordt aangebracht. Dit leidt in deze begroting 2019 tot een ‘top tien’ van risico’s. De kwantificering is een instrument om gewicht te geven aan de genoemde risico’s en dit af te zetten tegen de weerstandscapaciteit. Als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, zal van geval tot geval worden bezien wat de daadwerkelijke financiële impact is en op welke wijze hiermee wordt omgegaan. Dit kan leiden tot bijstelling van de ambities, het opvangen van de financiële effecten binnen de bestaande budgetten of het inzetten van de weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel 2.1 is de onderverdeling in kanspercentages weergegeven.

Tabel 2.1: Classificatieschema kans

Score kans

Percentage

Zeer klein

10%

Klein

25%

Matig

50%

Groot

75%

Zeer groot

90%

De kwantificering van financiële (maar ook niet financiële) impact van de risico’s is gebaseerd op het classificatieschema zoals weergegeven in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Classificatieschema impact

Score impact

Schades (financieel/
juridisch)

Imago
(het bereik ervan)

Informatieveiligheid

Veiligheid (letsel)

Proces

1 Zeer klein

< € 250.000

Enkele personen binnen de provincie

Openbaar: alle informatie die algemeen toegankelijk is voor eenieder. Er is geen schending van deze classificatie mogelijk.

EHBO

Weinig tot geen vertraging in het proces

2 Klein

≥ € 250.000

< € 500.000

Gehele provincie

Bedrijfsvertrouwelijk: informatie die toegankelijk mag of moet zijn voor alle medewerkers van de eigen organisatie(s). Vertrouwelijkheid is gering. Schending van deze classificatie kan enige (in)directe schade toebrengen.

Gering letsel

Lichte vertraging in het proces

3 Matig

≥ € 500.000

< € 3.000.000

Plaatselijke pers

Vertrouwelijk: informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep gebruikers. De informatie wordt ter beschikking gesteld op basis van vertrouwen. Schending van deze classificatie kan serieuze (in)directe schade toebrengen

Blijvend invalide

Hinderlijke vertraging in het proces

4 Groot

≥ € 3.000.000 –
< € 7.500.000

Regionale pers

Zeer vertrouwelijk: dit betreft gevoelige informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor de direct geadresseerde. Schending van deze classificatie kan zeer grote schade toebrengen.

Catastrofaal (enkel persoon)

Ernstige vertraging in het proces

5 Zeer groot

≥ € 7.500.000

Landelijke pers

Geheim: dit betreft zeer gevoelige informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor de direct geadresseerde. Schending van deze classificatie kan catastrofale schade toebrengen.

Catastrofaal (meerdere personen)

Het proces stopt

In tabel 2.3 zijn de belangrijkste financiële risico’s opgenomen. Een nadere toelichting op deze risico’s is terug te vinden in paragraaf 2.5.

Tabel 2.3: Risicoprofiel

Nr

Omschrijving risico

Financiële impact

Kans

Incidenteel/structureel (factor 3)

Risicobedrag (kans x impact x factor)
PB 2019

Risicobedrag (kans x impact x factor)
JR 2017

Opmerking

1

Auto-leasemaatschappijen

€ 7,1

25%

structureel

€ 5,3

€ 4,9

2

Maritieme Servicehaven (MSNF)

n.v.t (MC)

n.v.t

incidenteel

€ 4,0

€ 4,0

3

Flevokust Haven

n.v.t (MC)

n.v.t

incidenteel

€ 2,1

€ 2,1

4

Grote Infrastructurele projecten

n.v.t (MC)

n.v.t

structureel

€ 1,3

€ 0,8

Jaarverslag 2017 alleen Hogering

5

Innovatiepaviljoen (Floriade)

€ 1,4

75%

incidenteel

€ 1,1

€ 1,1

6

Informatie-voorziening

€ 7,5

10%

incidenteel

€ 0,8

€ 0,8

7

Nazorgfonds

€ 1,2

50%

incidenteel

€ 0,6

€ 0,6

8

OMALA

€ 2,6

10%

incidenteel

€ 0,3

€ 0,5

9

APPA (Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers)

€ 0,5

50%

incidenteel

€ 0,3

€ 0,3

Jaarverslag 2017 onder overige risico's

10

Privacy persoonsgegevens

€ 1,0

10%

incidenteel

€ 0,1

€ 0,5

11

Overige risico's

€ 0,5

€ 0,8

x € 1 mln.

Het actuele risicoprofiel van provincie Flevoland is € 16,4 mln. De weging van de risico’s in tabel 2.3 is bepaald door de verwachtingswaardemethode. Uitzonderingen zijn Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF), Flevokust Haven en Grote Infrastructurele Projecten, die zijn gebaseerd op een Monte Carlo simulatie. Bij de verwachtingswaarde methode wordt gerekend met de formule: kans x impact. Indien het een structureel risico betreft wordt de uitkomst van de kans x impact vermenigvuldigd met de factor 3.

Mutaties
De mutaties van de risico’s (nieuwe en bestaande) ten opzichte van het Jaarverslag 2017 betreffen:

Nieuwe risico’s:

  • Er zijn geen nieuwe risico's geïdentificeerd (> € 0,3 mln.).

Gewijzigde risico:

  • Risico Grote Infrastructurele Projecten: in het Jaarverslag 2017 was alleen nog het project Hogering opgenomen met de opmerking dat bij de Begroting 2019 alle infrastructurele projecten groter dan € 20 mln. worden opgenomen in deze paragraaf. Er vallen 3 projecten onder deze noemer, zie onder 2.5 Toelichting op de risico's.
  • Risico APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers): dit risico was in Jaarverslag 2017 opgenomen onder de overige risico's, maar valt nu onder de Top-10 risico's (bedrag ongewijzigd).
  • Risico Autoleasemaatschappijen: het risicobedrag is toegenomen als gevolg van een toename van het aantal leaseauto's. De kansinschatting is ongewijzigd.
  • Risico OMALA: dit risico is afgenomen als gevolg van de versnelde aflossing van leningen en andere economische omstandigheden.
  • Risico Privacy Persoonsgegevens: dit risico is afgenomen als gevolg van genomen beheersmaatregelen.

De post Overige risico’s betreft de som van de overige financiële risico’s (individueel < € 0,3 mln.). In vergelijking met het Jaarverslag 2017 is het risicoprofiel van de provincie Flevoland per saldo gelijk gebleven op € 16,4 mln.

De risico's die zijn opgenomen in het risicoprofiel betreffen risico’s die veelal het gevolg zijn van externe factoren. Hiertegen kan de provincie slechts in relatief beperkte mate beheersmaatregelen treffen. Voor risico’s waarop de provincie meer invloed heeft, worden passende beheersmaatregelen genomen. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de mate waarin het risico kan worden beperkt en de kosten hiervan.