Begroting 2019

D. Specificatie van incidentele baten en lasten 2019-2022

D. Specificatie van incidentele baten en lasten 2019-2022

D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten

 

incidenteel

structureel

Totaal 2019

incidenteel

structureel

Totaal 2020

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterb.

2.950

1.415

4.365

200

1.072

1.272

2 Landelijk gebied en natuur

1.550

9.838

10.388

0

8.991

8.991

3 Economie

793

3.595

4.389

482

3.595

4.077

4 Cultuur, samenleving en sport

326

6.602

6.928

80

6.628

6.708

5 Energie, milieu en klimaat

10

7.434

7.445

0

6.572

6.572

6 Mobiliteit

9.002

61.069

70.070

5.349

60.936

66.285

7 Gebiedsontwikkeling

10.781

3.219

14.000

700

2.979

3.679

8 Kwaliteit openbaar bestuur

3.189

67.316

70.506

1.942

71.943

73.885

Totaal lasten

28.602

160.489

189.092

8.753

162.716

171.469

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterb.

0

-492

-492

0

-492

-492

2 Landelijk gebied en natuur

0

-50

-50

0

-50

-50

3 Economie

0

0

0

0

0

0

4 Cultuur, samenleving en sport

0

0

0

0

0

0

5 Energie, milieu en klimaat

0

-559

-559

0

-513

-513

6 Mobiliteit

0

-8.699

-8.699

0

-8.721

-8.721

7 Gebiedsontwikkeling

-1.500

-537

-2.037

-300

-536

-836

8 Kwaliteit openbaar bestuur

-172

-169.489

-169.661

-77

-173.863

-173.940

Totaal baten

-1.672

-179.826

-181.498

-377

-184.175

-184.552

Totaal saldo van lasten en baten

26.930

-19.337

7.593

8.376

-21.459

-13.083

Stortingen in reserves

15.527

75.833

91.360

12.219

52.955

65.173

Onttrekkingen uit reserves

-32.904

-66.049

-98.953

-5.579

-46.512

-52.091

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

-17.377

9.784

-7.593

6.640

6.443

13.083

Geraamd resultaat

9.553

-9.553

0

15.016

-15.016

0

x € 1.000

incidenteel

structureel

Totaal 2021

incidenteel

structureel

Totaal 2022

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterb.

200

1.072

1.272

0

1.072

1.072

2 Landelijk gebied en natuur

0

8.991

8.991

0

8.940

8.940

3 Economie

266

3.544

3.810

0

3.544

3.544

4 Cultuur, samenleving en sport

0

6.550

6.550

0

6.550

6.550

5 Energie, milieu en klimaat

0

6.088

6.088

0

6.088

6.088

6 Mobiliteit

0

58.620

58.620

2.500

57.365

59.865

7 Gebiedsontwikkeling

425

2.979

3.404

325

2.979

3.304

8 Kwaliteit openbaar bestuur

1.945

75.213

77.158

1.938

80.302

82.241

Totaal lasten

2.837

163.057

165.894

4.763

166.841

171.604

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterb.

0

-492

-492

0

-492

-492

2 Landelijk gebied en natuur

0

-50

-50

0

0

0

3 Economie

0

0

0

0

0

0

4 Cultuur, samenleving en sport

0

0

0

0

0

0

5 Energie, milieu en klimaat

0

-473

-473

0

-473

-473

6 Mobiliteit

0

-8.743

-8.743

0

-8.765

-8.765

7 Gebiedsontwikkeling

-325

-536

-861

-325

-536

-861

8 Kwaliteit openbaar bestuur

-14

-174.137

-174.150

-7

-178.310

-178.317

Totaal baten

-339

-184.431

-184.769

-332

-188.576

-188.908

Totaal saldo van lasten en baten

2.498

-21.373

-18.875

4.431

-21.736

-17.304

Stortingen in reserves

12.219

53.433

65.652

12.219

52.716

64.935

Onttrekkingen uit reserves

-4.640

-42.137

-46.777

-4.628

-43.002

-47.631

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

7.579

11.296

18.875

7.591

9.713

17.304

Geraamd resultaat

10.077

-10.077

0

12.022

-12.022

0

x € 1.000

D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de Productenraming.

Programma-onderdeel

Omschrijving incidentele lasten

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan

2.750

0

0

0

13 Omgevingswet*

200

200

200

0

Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

2.950

200

200

0

2.1 Leefbaarheid landelijk gebied

11 Beleidsontwikkeling landelijk gebied

1.025

0

0

0

Totaal 2.1 Leefbaarheid landelijk gebied

1.025

0

0

0

2.2 Natuur en landschap

15 Faunabeheereenheid Flevoland

75

0

0

0

23 Nationaal Park Oostvaardersplassen

450

0

0

0

Totaal 2.2 Natuur en landschap

525

0

0

0

3.1 Ondernemerschap en groei

27 Financiering & support

300

0

0

0

29 Human Capital agenda*

241

282

66

0

31 Assembly of European Regions*

200

200

200

0

Totaal 3.1 Ondernemerschap en groei

741

482

266

0

3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie

15 Recreatieve benutting van monumenten

52

0

0

0

Totaal 3.2 Recreatie en toerisme

52

0

0

0

4.1 Cultuur

12 Investeringsimpuls Klassieke Muziek

85

0

0

0

24 Rijksmonument Waterloopbos

85

80

0

0

25 Cultureel evenement

156

0

0

0

Totaal 4.1 Cultuur

326

80

0

0

5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten

11 PUL

10

0

0

0

Totaal 5.1 Milieu incl omgevingsdiensten

10

0

0

0

6.2 Mobiliteitsbeleid

12 Instrumentatie beleid

46

46

0

0

12 Voorverkenningen infrafonds

21

21

0

0

17 Fietsmaatregelen

1.394

0

0

2.500

Totaal 6.2 Mobiliteitsbeleid

1.461

67

0

2.500

6.3 Mobiliteitsbeleid

13 Bijdragen busbanen Almere

4.529

2.270

0

0

17 Actieplan Regionaal OV

3.012

3.012

0

0

Totaal 6.3 Mobiliteitsbeleid

7.541

5.282

0

0

7.1 Noordelijk Flevoland

13 Servicehaven Noordelijk Flevoland

150

0

0

0

Totaal 7.1 Noordelijk Flevoland

150

0

0

0

7.2 Midden Flevoland

11 Luchthaven Lelystad

181

0

0

0

11 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad

50

0

0

0

Totaal 7.2 Midden Flevoland

231

0

0

0

7.3 Zuidelijk Flevoland

11 IJmeer/Markermeer*

500

400

100

0

12 Fonds Verstedelijking Almere

6.200

0

0

0

14 Floriade Werkt*

200

300

325

325

Totaal 7.3 Zuidelijk Flevoland

6.900

700

425

325

7.4 Nieuwe Natuur

12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

3.500

0

0

0

Totaal 7.4 Nieuwe Natuur

3.500

0

0

0

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

11 Interreg V*

78

12

15

8

11 p-MJP Coördinatie*

1.176

600

600

600

12 Provinciale cofinanciering POP3*

430

430

430

430

15 OP West 2014-2020*

939

900

900

900

18 Samenwerking Flevolandse Gemeenten

16

0

0

0

27 Top-up Waterprogramma

550

0

0

0

Totaal 8.1 (Inter)nationale samenwerking en best. positionering

3.189

1.942

1.945

1.938

8.6 Reserves

11 Algemene reserve

356

356

356

356

12 Personeel

900

900

900

900

13 Grootschalige kunstprojecten

33

33

33

33

14 Monumentenzorg

147

147

147

147

15 Strategische projecten

4.561

4.253

1.753

1.753

20 Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.000

1.000

1.000

1.000

22 p-MJP/POP

3.430

430

430

430

24 Cofinanciering EU-projecten 14-20

900

900

900

900

28 Almere 2.0

4.200

4.200

6.700

6.700

Totaal 8.6 Reserves**

15.527

12.219

12.219

12.219

7.3 Zuidelijk Flevoland

14 Floriade Werkt*

-200

-300

-325

-325

Totaal 7.3 Zuidelijk Flevoland

-200

-300

-325

-325

7.4 Nieuwe Natuur

12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

-1.300

0

0

0

Totaal 7.4 Nieuwe Natuur

-1.300

0

0

0

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

11 Interreg V*

-136

-77

-14

-7

15 OP West 2014-2020

-36

0

0

0

Totaal 8.1 (Inter)nationale samenwerking en best. positionering

-172

-77

-14

-7

8.6 Reserves

12 Personeel

-626

-504

-337

-337

15 Strategische projecten

-18.258

-767

-216

-270

16 Zuiderzeelijngelden

-2.181

-2.000

-2.000

-2.000

20 Procesgelden gebiedsontwikkeling

-438

0

0

0

22 p-MJP/POP

-1.606

-1.030

-1.030

-1.030

24 Cofinanciering EU-projecten 14-20

-918

-912

-901

-901

26 Nieuwe Natuur

-2.353

0

0

0

27 Flevokust Haven

-89

-90

-90

-90

28 Almere 2.0

-6.200

0

0

0

38 Economisch Programma

-235

-275

-65

0

Totaal 8.6 Reserves**

-32.904

-5.579

-4.640

-4.628

x € 1.000

* Deze ogenschijnlijk structurele lasten en baten zijn van tijdelijke aard en worden gefinancierd uit reserves of middelen van derden, en zijn daarom als incidenteel beschouwd.
** Mutaties in de reserves zijn over het algemeen als incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.