Begroting 2019

Energie, milieu en klimaat

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de stappen naar duurzame energie en het behouden van de goede uitgangspositie op gebied van bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en geluid.

Duurzame Energie
De opgave Duurzame Energie omvat drie koerslijnen die leiden tot energieneutraliteit in 2030: energie neutrale steden en dorpen, ruimte voor energie en het goede voorbeeld. Energieneutrale steden en dorpen staat voor de grote opgave om het energieverbruik van woningen, bedrijven en instelklingen terug te brengen. Via de Flevolandse Energieagenda, het netwerk van regionale partners, wordt samengewerkt aan onder meer hoe we als regio van het gas af gaan, de bewustwording van de Flevolander en de verduurzaming van bedrijven. Binnen de koerslijn Ruimte voor Energie gaat het om de productie van duurzame energie. Dat bekent voldoende ruimte voor windenergie via Regioplan Wind, zonenergie via de Structuurvisie Zon op land (t.b.v. 1000 ha zon) en geothermie (pilots in Almere, Lelystad en Luttelgeest). In de koerslijn het goede voorbeeld gaat het om ambitieus aan de slag te gaan met een CO2-neutrale provinciale organisatie.

Goede milieukwaliteiten koesteren
Flevoland kan zich nog steeds gelukkig prijzen met zijn goede milieu. Dat draagt er aan bij dat het in Flevoland prettig wonen, werken en recreëren is. Die goede uitgangspositie verdient bescherming. Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig willen inpassen, zodat zij zo min mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij zetten we in op die kwaliteitsniveaus die ruimte creëren voor het versterken van de economie, die gekoppeld zijn aan een goed vestigingsklimaat en waarbij minimaal wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Maatschappelijk effect

De bewoners en bedrijven van Flevoland profiteren van de energietransitie, de CO2-uitstoot vermindert en de Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid

Flevoland produceert in 2020 evenveel hernieuwbare energie als door bewoners, bedrijven en instellingen exclusief transport aan energie wordt gebruikt, initiatiefnemers hebben de eerste stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 inclusief transport en de leefomgevingskwaliteit is goed afgewogen bij nieuwe ontwikkelingen in de ruimte.

Programmaonderdeel en doelen

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 7.445
Baten € -559
Saldo € 6.885