Begroting 2019

Energie, milieu en klimaat

Energie en klimaat

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey
J. de Reus (actieplan bodem en water)

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 2.490
Baten € -87
Saldo € 2.403