Begroting 2019

Energie, milieu en klimaat

Milieu inclusief omgevingsdiensten

Portefeuillehouder

J.A. Fackeldey

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 4.955
Baten € -473
Saldo € 4.482