Begroting 2019

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld
(incl. directe personele lasten)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.3 Kwantiteit grondwater

466

465

463

463

3.9 Water, overige baten en lasten

497

402

400

401

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

854

852

849

849

8.1 Ruimtelijke ordening

4.753

1.746

1.738

1.539

8.2 Volkshuisvesting

63

63

63

63

2 Landelijk gebied en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

9.732

8.881

8.877

8.827

5.3 Beheer flora en fauna

867

792

792

792

5.9 Natuur, overige baten en lasten

481

31

31

31

6.3 Kennis en innovatie

33

33

33

33

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

1.083

58

57

57

3 Economie

6.3 Kennis en innovatie

1.010

709

682

483

6.4 Recreatie en toerisme

973

921

920

920

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

3.131

3.170

2.925

2.859

4 Cultuur, samenleving en sport

0.6 Overhead

178

178

178

178

7.1 Cultuur

4.799

4.577

4.417

4.418

7.2 Maatschappij

1.763

1.762

1.762

1.762

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

731

731

731

731

5 Energie, milieu en klimaat

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

10

10

10

10

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

11

0

0

0

4.1 Bodembescherming

1.763

990

660

660

4.4 Vergunningverlening en handhaving

4.211

4.210

4.208

4.209

4.6 Duurzaamheid

940

938

847

848

4.9 Milieu, overige baten en lasten

697

696

695

695

5.9 Natuur, overige baten en lasten

342

342

342

342

7.1 Cultuur

84

34

8

8

8.1 Ruimtelijke ordening

426

385

344

344

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

35.223

32.345

24.165

22.689

2.2 Waterwegen

3.437

3.800

4.111

4.466

2.3 Openbaar vervoer

35.714

36.195

36.491

36.610

2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten&lasten

4.429

2.631

2.480

4.739

7 Gebiedsontwikkeling

5.1 Natuurontwikkeling

4.097

442

440

440

6.2 Logistiek

645

645

643

644

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

10.764

4.140

3.858

3.759

8.3 Stedelijke vernieuwing

75

25

25

25

8 Kwaliteit openbaar bestuur

0.3 Geldleningen en uitzettingen

200

200

200

200

0.5 Alg. dekk.middelen, ov. baten&lasten

13.432

18.049

22.101

27.484

0.7 Vennootschapsbelasting

50

50

50

50

0.8 Mutaties reserves

91.360

65.173

65.652

64.935

1.1 Provinciale Staten

2.571

2.152

2.175

2.142

1.2 Gedeputeerde Staten

1.907

1.902

1.897

1.898

1.3 Kabinetszaken

3

3

3

3

1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio

30

30

30

30

1.6 Openbare orde en veiligheid

211

211

210

210

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.730

1.400

1.393

1.394

3.9 Water, overige baten en lasten

159

159

158

158

4.4 Vergunningverlening en handhaving

3

3

3

3

5.9 Natuur, overige baten en lasten

1.208

1.207

1.207

1.207

6.1 Agrarische aangelegenheden

1.940

1.363

1.363

1.363

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

2.151

2.041

2.037

2.032

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

583

33

33

33

0.6 Overhead

28.628

29.470

28.791

28.504

Baten per programma naar taakveld

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.3 Kwantiteit grondwater

-470

-470

-470

-470

3.9 Water, overige baten en lasten

-22

-22

-22

-22

2 Landelijk gebied en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

-50

-50

-50

0

5 Energie, milieu en klimaat

4.1 Bodembescherming

-407

-400

-400

-400

4.6 Duurzaamheid

0

0

0

0

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-73

-73

-73

-73

8.1 Ruimtelijke ordening

-80

-40

0

0

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

-391

-391

-391

-391

2.2 Waterwegen

-83

-83

-83

-83

2.3 Openbaar vervoer

-8.225

-8.247

-8.269

-8.291

7 Gebiedsontwikkeling

5.1 Natuurontwikkeling

-1.429

-129

-129

-129

6.2 Logistiek

-358

-357

-357

-357

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

-250

-350

-375

-375

8 Kwaliteit openbaar bestuur

0.1 Uitkering provinciefonds

-91.300

-95.000

-94.600

-98.000

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-73.700

-74.400

-75.100

-75.900

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-141

-115

-88

-62

0.4 Deelnemingen

-328

-328

-328

-328

0.5 Alg. dekk.middelen, ov. baten&lasten

-1.022

-1.022

-1.022

-1.022

0.8 Mutaties reserves

-98.953

-52.091

-46.777

-47.631

0.9 Resultaat

0

0

0

0

1.2 Gedeputeerde Staten

-27

-27

-27

-27

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

-1.090

-995

-932

-925

0.6 Overhead

-2.053

-2.053

-2.053

-2.053

x € 1.000