Begroting 2019

Gebiedsontwikkeling

In de gebiedsontwikkeling brengen we onze ruimtelijke economische ambities tot uitvoering. Vanuit de gebiedsprogramma’s werken we innovatief en ondernemend mee met het Rijk, onze gemeenten en het waterschap. De Europese programma’s zetten we in als middel om de beleidsdoelen te behalen en de gebiedsontwikkeling van Flevoland te versterken. Alle gebiedsprogramma's bieden kansen om met kracht aan de slag te gaan met de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Zo dragen ze bij aan de strategische regionale opgaven.

Noordelijk Flevoland
Toen de aanleg van de geplande spoorlijn (de Zuiderzeelijn) niet doorging, heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld om Noordelijk Flevoland extra economische impulsen te geven. Dit gebied kent sterke sectoren zoals Agrofood, visserij en High Tech Systems and Materials (onder andere composieten). Vanuit de kracht van dit gebied zetten we de Zuiderzeelijngelden (ZZL/NF-gelden) in. De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) zal een belangrijke bijdrage aan de economische structuurversterking leveren. Om bedrijven in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland vast te houden en uitbreidingsmogelijkheden te bieden maken we de ontwikkeling van deze nieuwe haven mogelijk.  Inmiddels is een aanvraag voor een Regio Deal Noordelijk Flevoland ingediend waarin naast de versterking van het Maritieme Cluster in Urk ook ontwikkelopgaven met betrekking tot een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse zijn opgenomen. De regio schetst in de aanvraag voor een Regio Deal een perspectief waarin zich rond het MITC bedrijven, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en overheidsdiensten vestigen. Zo ontstaat een nieuw robuust economisch cluster van activiteiten met bovenregionale impact rond het thema Smart Mobility.

Midden Flevoland
In Midden Flevoland werken we aan drie gebiedsprogramma’s: Amsterdam Lelystad Airport/OMALA, Flevokust Haven en Rijksvastgoedstrategie Lelystad. De luchthaven, het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark en de overslaghaven zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio.

Zuidelijk Flevoland
In de Bestuursovereenkomst Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer (RRAAM) zijn afspraken vastgelegd over de uitvoering van de drievoudige ambitie:

  • verdere verstedelijking: de verdere groei van Almere met in principe 60.000 woningen;
  • verbetering bereikbaarheid: uitbreiding van de weg en het spoor tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en een IJmeerverbinding als stip op de horizon;
  • uitbreiding natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer en IJmeer.

Het project Floriade Werkt! heeft tot doel om de economische spin-off voor de regio zo groot mogelijk te maken.

Nieuwe Natuur
Het programma Nieuwe Natuur verbetert de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in heel Flevoland, met een maximale benutting van de ecologische en economische potenties. Het programma is via een adaptief proces ontstaan en resulteert in nieuwe natuur voor en door Flevolanders.

Maatschappelijk effect

De ruimtelijke economische structuur is versterkt door integrale grootschalige gebiedsprogramma’s.

Programmaonderdeel en doelen

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 14.000
Baten € -2.037
Saldo € 11.964