Begroting 2019

Gebiedsontwikkeling

Nieuwe Natuur

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 3.783
Baten € -1.429
Saldo € 2.353