Begroting 2019

B. Overzicht reserves en voorzieningen

B. Overzicht reserves en voorzieningen

Meerjarig verloop reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid wordt uiteengezet. In december 2015 is de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 vastgesteld. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailoverzicht van het verloop in 2019 weergegeven, inclusief eventuele resterende oormerken.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)

De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is. Deze reserve wordt gevoed uit incidentele meevallers en rekeningoverschotten waaraan geen bestemming is gegeven. Voor de algemene reserve is een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is. Hieraan wordt ultimo 2018 voldaan.

De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit van de provincie. De noodzakelijke minimumomvang van de algemene reserve wordt mede bepaald door het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht. Voor de algemene reserve bestaat geen bestedingsplan. Binnen de algemene reserve zijn geen oormerken aanwezig, deze kan voor de weerstandscapaciteit daarom volledig als ‘vrije ruimte' worden beschouwd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Storting voorfinanciering aankoop vastgoed NLE (t/m 2023)

356

Personeel (NR: B003)

Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor verplichtingen mogen worden aangegaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen;
 • tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden);
 • personele knelpunten;
 • vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden);
 • complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten;
 • organisatieontwikkeling;
 • kosten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering;
 • kosten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Bij de Zomernota 2017 is de doelstelling van deze reserve verruimd en de naam gewijzigd (voorheen: reserve Personele frictiekosten). Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor medewerkerontwikkeling, management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost versterking organisatie bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao. De omvang van deze reserve wordt per bestuursperiode vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

900

Af

Frictiekosten 2019

-626

Grootschalige kunstprojecten (NR: B006)

De reserve heeft de volgende doelen:

 • Onderhoud en beheer van de 8 (was 7) landschapskunstwerken;
 • Realisatie van landschapskunstwerken;
 • Toepassing 1% kunstregeling bij investeringen in infrastructuur, verbouwing, nieuwbouw of aankoop van provinciale gebouwen door de provincie die een bedrag van 10 miljoen euro te boven gaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

33

Monumentenzorg (NR: B008)

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

147

Strategische projecten (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die van strategisch belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat daarbij doorgaans om majeure projecten die naar hun omvang niet binnen de jaarlijks in de begroting beschikbare middelen kunnen worden opgevangen. Gelet op de omvangrijke bedragen die veelal met het uitvoeren van majeure projecten zijn gemoeid en de noodzaak om tot verdere ontwikkeling van de provincie te komen, is een substantiële reserve de komende jaren noodzakelijk.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

4.561

Af

Omgevingsvisie (PN 1a1)

-3.000

Nationaal Park Nieuw Land (PN 2b)

-450

Composietencluster (PN 2h)

-300

Landzijdige ontsluiting Flevokust Haven (PN 2p)

-800

Overheveling naar reserve pMJP/POP3 (PN 2q)

-3.000

Tijdelijke formatie griffie (ZN amendement K)

-26

Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied

-1.025

Monitoring en evaluatie Economisch Programma

-50

Cultuurbeleid 2017-2020

-200

Toeristische recreatieve benutting Flevol. monumenten

-50

Zwemwaterbebording

-10

Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad

-50

Bijdrage project Marker Wadden

-400

Digitalisering Statenwerk

-100

Bijdrage aan stelpost Nieuw Beleid

-27

Fietspadennetwerk

-1.394

Bereikbaarheid Oostrand Dronten

-130

Regiefunctie ontsluiting luchthaven

-21

MOBLA – Bereikbaarheid luchthaven (naar reserve B041)

-857

Stedelijke Bereikbaarheid Almere (naar reserve B041)

-5.819

POP3 - water

-550

-18.258

Resterende oormerken (onttrekking nog niet begroot)

Procesgeld internet buitengebied

64

Medefinanciering glasvezel oostelijk en zuidelijk Flevol.

geheim

Poorten Nationaal Park Nieuw Land

3.000

Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land

18

Nota Natuur

2.000

Spirocan

1.500

Economisch Programma: Monitor

50

Kredietfaciliteit MKB doorstartfonds

500

Scala

49

Herstructureringsprogramma bedrijven

494

Economische clusters

100

Gebiedspromotie & toerisme

150

Regiegroep techniek en gebiedspromotie

83

100 jaar Zuiderzeewet

150

Toeristisch recreatieve benutting Fl. monumenten

50

Evaluatie OFGV

40

Werelderfgoed Schokland

500

Cultuurbeleid 17-20

115

Krachtige samenleving

1.000

Monitoring natuurlandschap

5

Kunstwerk 100 jaar Zuiderzeewet

300

Waterloopbos

1.000

Hernieuwbare energie

500

Duurzaamheid (escrow Jaarrekening 2015)

71

Achtervang lening DE-on

6.317

Fietspadennetwerk

606

Haalbaarheidsonderzoeken mobiliteit

100

Kornwerderzand

1.436

Bereikbaarheid Luchthaven (MOBLA)

105

Fietspad Grote Trap

997

Stedelijke bereikbaarheid Almere (SBA)

226

Regiefunctie ontsluiting luchthaven

146

Oostrand Dronten

50

HOV Luchthaven (infrastructuur)

1.000

Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad

55

Optimalisatie landzijdige ontsluiting Flevokust Haven

2.200

Kapitaallasten Innovatiepaviljoen Floriade Werkt!

660

Trintelzand

1.000

Marker Wadden

500

Statengriffie

200

ICT

448

Informatietechnologie

400

Totaal oormerken (+geheim)

28.185

Het bedrag van de resterende oormerken is hoger dan de totale reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat de geoormerkte gelden over meerdere jaren zullen worden besteed en de komende jaren nog stortingen in de reserve plaatsvinden, die nog niet in het saldo per 31 december 2019 zijn opgenomen. Rekening houdend met de reeds voorziene stortingen is het saldo van de reserve toereikend om de oormerken te dekken.

Sportaccommodaties / grootschalige sportevenementen (NR: B011)

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan:

 • de stimulering van een voor Flevoland toereikend sportvoorzieningenniveau;
 • subsidie voor sportaccommodaties met een provinciale of landelijke betekenis;
 • grote sportevenementen.

De bestedingsdoelen van de reserve zijn opgenomen in de Sportnota 2013-2016. De uitvoering van de sportnota is opgedragen aan Gedeputeerde Staten. Aanvragen worden getoetst aan de Sportnota. Gedeputeerde Staten hebben in 2016 besloten het sportbeleid tot en met 2018 te verlengen. In de tweede helft van 2018 wordt het sportbeleid herijkt. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit in 2019 en verder ongewijzigd wordt gecontinueerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B011 Sportaccommodaties c.a.

330

0

0

330

Zuiderzeelijngelden (NR: B016)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond; daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2022). Het Rijk heeft de resterende bijdrage voor de gehele periode in 2017 reeds volledig voldaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Projectbijdragen Luchthavenfonds

-181

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-2.000

-2.181

Resterend oormerk (onttrekking nog niet begroot)

Provinciale bijdrage Maritieme Servicehaven NF

5.000

Technische bijstand Europa (NR: B017)

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn, onder de noemer technische bijstand, middelen beschikbaar gesteld. Het betreft hier salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten kennen geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van technische bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B017 Technische bijstand Europa

756

0

0

756

Investeringsimpuls Flevoland-Almere (NR: B024)

De provincie wil met het IFA in de periode 2007-2020 het volgende realiseren:

 • krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere en het versterken van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad;
 • impulsen voor ideeën, ondernemingen en mensen, waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur.

Het IFA-programma is in een afrondende fase, er worden geen nieuwe projecten meer gesubsidieerd. Na financiële afwikkeling van de lopende projecten wordt aan Provinciale Staten een voorstel voorgelegd voor de bestemming van de resterende middelen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B024  Investeringsimpuls Flevoland-Almere

7.934

0

0

7.934

Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)

Voor de uitvoering van de speerpunten in de gebiedsontwikkeling is externe deskundigheid nodig, die kan wisselen afhankelijk van de fase waarin het speerpunt zich bevindt. Voor elk speerpunt wordt een bestuursopdracht door Provinciale Staten vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de speerpunten zullen worden gedaan. Vanwege het ongelijkmatig verloop van de uitgaven is een reserve ingesteld; hierdoor wordt het jaarlijks beslag op de begroting geëgaliseerd.

Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve toegevoegd waaruit de proceskosten worden betaald. Niet bestede middelen worden via de reserve meegenomen naar het volgende jaar. Indien in een jaar extra middelen nodig zijn worden deze in eerste instantie uit deze reserve onttrokken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

1.000

Af

Procesgeld Noordelijk Flevoland

-75

Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport

-113

Procesgeld Markermeer IJmeer

-100

Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

-150

-438

p-MJP/POP (NR: B027)

De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede cofinancieringsmiddelen voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 2014-2020) beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering voor het programma is gelijkmatig beschikbaar. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar. Om die reden is deze egalisatiereserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Overheveling uit reserve Strategische projecten (B009)

3.000

Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3

430

3.430

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma POP3

-1.030

Uitvoeringskosten programma POP3

-576

-1.606

Bodem (NR: B029)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten in het kader van het meerjarenprogramma Bodem. Het betreft bodemsaneringen en projecten in het kader van het programma Duurzaam gebruik van de ondergrond. Dit ter uitvoering van het met het Rijk afgesloten Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak Spoedlocaties. In 2015 is een vervolgconvenant Bodem en ondergrond 2016-2020 afgesloten. De voeding vindt plaats uit nog niet bestede van het Rijk (te) ontvangen (decentralisatie-)uitkeringen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Duurzaam bodemgebruik

-815

Egalisatiereserve gladheidsbestrijding (NR: B030)

Het doel van deze egalisatiereserve is om voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en kosten) ten behoeve van de gladheidsbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. De egalisatiereserve is bij de instelling eenmalig gevoed met € 325.000 uit het rekeningresultaat 2011. Vervolgens vindt voeding plaats uit batige saldi op de begrotingspost gladheidsbestrijding in de jaren dat er lage kosten worden gemaakt. Het maximale saldo is € 500.000. Dit betreft een gedelegeerde reserve.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B030  Egalisatie gladheidsbestrijding

330

0

0

330

Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2014-2020 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europese programma 2014-2020. Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen (in het kader van het Europees programma) uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

900

Af

Operationeel Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020

-900

Interreg V

-18

-918

Nieuwe Natuur (NR: B032)

De in de reserve beschikbare middelen, alsmede de in het kader van het voormalig OostvaardersWold verkregen grondposities, worden ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur en de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een aparte reserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Saldo programma Nieuwe Natuur 2019

-2.353

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)

Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het daarvoor beschikbare budget. Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Egalisatie budgetten vervangingsinvesteringen 2019

180

Flevokust Haven (NR: B034)

Met het genomen investeringsbesluit Flevokust is besloten om de middelen die binnen de reserve Zuiderzeelijngelden gereserveerd waren voor de ontwikkeling van de buitendijkse haven, in 2015 over te hevelen naar de ingestelde reserve Flevokust Haven. De exploitatieberekening die ten grondslag ligt aan het genomen investeringsbesluit laat een onrendabele top zien. De met het project gemoeide kosten zijn hoger dan de te verwachten opbrengsten. De reserve dient ter dekking van deze onrendabele top, zodat het geen (aanvullend) beslag op de algemene middelen legt. In enig jaar optredende exploitatietekorten of waardeverminderingen worden derhalve gedekt uit deze reserve.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Dekking exploitatiesaldo Flevokust Haven 2019

-89

Almere 2.0 (NR: B035)

Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Tevens worden de middelen hiermee gescheiden van de afronding van het lopende IFA-programma zodat de omvang van de beschikbare middelen transparant blijft. Bestedingen ten laste van de reserve Almere 2.0 vinden plaats op basis van een door Provinciale Staten vastgesteld jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere (inclusief eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting

4.200

Af

Bijdrage Fonds Verstedelijking Almere Jaarprogramma 2019

-6.200

Resterende oormerken (onttrekking nog niet begroot)

Economische making of Floriade

4.600

Het bedrag aan geoormerkte gelden is hoger dan de omvang van de reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat de besteding van geoormerkte gelden over meerdere jaren zal plaatsvinden en de komende jaren stortingen in de reserve zijn voorzien, die nog niet in het saldo per 31 december 2019 zijn opgenomen.

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Na afloop van de vierjaarlijkse periode valt het restant van de egalisatiereserve volledig vrij ten gunste van de algemene middelen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B036 Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur

706

0

0

706

Mobiliteit (NR: B037)

De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en infrastructurele projecten. De primaire functie van de reserve is om schommelingen in de inzet van deze middelen te egaliseren en de middelen vanuit de decentralisatie uitkering voor Verkeer & Vervoer beschikbaar te houden. Het instellen van de reserve draagt bij aan het uitvoeren van het Coalitieakkoord 2015-2019 dat stelt dat de huidige budgetten voor openbaar vervoer en infrastructuur in stand worden gehouden, ook als de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU) is overgeheveld naar het provinciefonds (hetgeen inmiddels heeft plaatsgevonden). De bestedingsdoelen zijn identiek aan de bestedingsdoelen van de oude BDU-bestedingen en zijn opgenomen in het p-MIRT. Daarin wordt inzicht gegeven in de specifieke bestedingsdoelen van de middelen. Het betreft een gedelegeerde reserve voor zowel stortingen als onttrekkingen.
Om het inzicht te vergroten zijn met ingang van 2019 de stortingen en onttrekkingen afzonderlijk weergegeven (geen saldering), zoals dit ook voor andere reserves wordt toegepast.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting loon & prijsontwikkeling exploitatiebudg.

906

Reguliere storting loon & prijsontwikkeling investeringen

298

Reguliere storting mobiliteitsmiddelen uit provinciefonds

38.469

Reguliere storting middelen AROV

3.012

42.685

Af

Dekking product 6.1.1 (OV)

-27.144

Dekking product 6.2.1 (Mobiliteit en verkeersmanagement)

-1.057

Dekking product 6.2.2 (Verkeersveiligheid en -hinder)

-1.137

Dekking product 6.3.1 (Investeringen prov. infrastructuur)

-1.580

Dekking AROV

-3.012

Bijdrage busbanen Almere

-4.529

Investeringen Hogering (naar reserve Dekking afschr.)

-12.741

Investeringen Waterlandseweg (naar reserve Dekking afsc.)

-4.489

Investeringen Gooiseweg (naar reserve Dekking afschr.)

-3.230

Investeringen MOBLA (naar reserve Dekking afschr.)

-444

Overige investeringen p-MIRT (naar reserve Dekking afsch.)

-3.738

63.101

Resterende oormerken (onttrekking nog niet begroot)

Bijdrage N50

500

Bijdrage busbanen Almere

2.300

Totaal oormerken

2.800

Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de decentralisatie van het natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting conform begroting

850

Af

Dekking last beheer natuurgebieden i.v.m. beheerwijziging

-899

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (NR: B039)

Bij de instelling van de reserve is deze eenmalig met € 6,5 mln. gevoed vanuit de algemene reserve. Jaarlijks zullen de eventuele overschotten op eenmalige ICT-middelen worden toegevoegd aan de reserve. De reserve wordt ingezet voor de kosten die gemaakt worden voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

1.709

0

0

1.709

Doorgeschoven Activiteiten (NR: B040)

Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Deze middelen zijn uitsluitend gedurende het volgende begrotingsjaar binnen de reserve beschikbaar en vallen vrij in het rekeningresultaat indien besteding niet tijdig heeft plaatsgevonden. Omdat deze bestedingen pas geraamd worden zodra daar concreet zicht op is komt de onttrekking nog niet in het verloopoverzicht tot uitdrukking (om die reden is het saldo volledig als 'geoormerkt' weergegeven).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B040 Doorgeschoven activiteiten

2.711

0

0

2.711

2.711

Dekking afschrijvingslasten (NR: B042)

De primaire functie van deze reserve is de (extra) afschrijvingslasten te dekken, om deze zodoende te egaliseren en daarmee de exploitatieruimte van de provinciale begroting stabiel te houden. De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor investeringen in activa met maatschappelijk nut. De hoogte van de onttrekking uit de reserve is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze jaarlijks voortvloeien uit de staat van activa. Het betreft een gedelegeerde reserve.

Per 1 januari 2017 is het volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet meer toegestaan om bijdragen uit het eigen vermogen (reserves) of uit de eigen exploitatie direct in mindering te brengen op het te activeren bedrag van investeringen in maatschappelijk nut. Als gevolg van deze wijziging stijgt de hoogte van de te activeren activa aanzienlijk, met als gevolg een toename van de jaarlijkse structurele afschrijvingslasten. Deze hogere structurele lasten kunnen een negatief effect hebben op de beschikbare begrotingsruimte. Om dit effect te voorkomen zijn de (reeds gereserveerde en voorgenomen) bijdragen aan investeringen apart gezet in deze reserve om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken. Over de gehele looptijd van de activa is het effect budgetneutraal.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

uit reserve Strat.projecten (Flevokust, MOBLA en SBA)

7.475

uit reserve Mobiliteit (investeringen p-MIRT 2019)

24.642

32.117

Af

Dekking extra afschrijvingslasten a.g.v. BBV-wijziging

-1.235

Economisch Programma (NR: B043)

Doel van deze reserve is een duidelijk label te geven aan de middelen voor het Economisch Programma. Daarnaast wordt de onvoorspelbaarheid van inzet van middelen opgevangen door de middelen niet direct actief op de programmabegroting te zetten. Onttrekkingen aan deze reserve zijn gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. Op basis van doelbereik en voortgang kan met behoud van snelheid uit deze reserve geput worden, binnen de daartoe gestelde kaders.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Uitvoering Human Capital agenda

-235

Resterende oormerken (onttrekking nog niet begroot)

Human Capital agenda

746

Financiering en support

1.500

Internationaal Ondernemerschap

1.500

Groeihuis

1.500

Netwerkversterkend ondernemerschap

1.000

Groeimakelaarschap

500

Transitie OMFL (Perspectiefnota 2019)

600

Totaal oormerken

7.346

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn: maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoeken ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V005  Grondwaterbeheer

804

0   

0

804

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het Provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat bij de Perspectiefnota 2017-2021 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij 

Reguliere storting

465

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsplan

-744

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden één maal per vijf jaar aangeboden aan Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting

10.832

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsprogramma’s

-16.971

Niet-jaarlijks onderhoud vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen (voorheen: steunpunten) en de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat bij de Perspectiefnota 2017-2021 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

74

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsplan

-133

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het deel van het vastgoed dat voorheen in eigendom was van Nieuw Land Erfgoedcentrum, en sinds 2017 in eigendom van de provincie Flevoland is, inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Omdat het eigendom per 2017 is overgegaan, zal naar verwachting medio 2021 een nieuw plan worden voorgelegd voor de volgende periode (2022-2025).

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting

181

Af

Uitvoering onderhoud volgens onderhoudsplan

-322

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van voormalige gedeputeerden betaald. De hoogte van deze voorziening wordt vastgesteld door een externe partner, Loyalis Maatwerk Administraties. Hiervoor worden de volgende recente actuariële grondslagen gehanteerd:

 • Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag;
 • Rekenrente van DNB;
 • Overlevingskansen: prognosetafels ABP met CBS;
 • Pensioenrichtleeftijd (thans 67 jaar);
 • Contante waarde voor het nabestaandenpensioen.

Daarnaast worden de berekeningen aangepast op basis van informatie over neveninkomsten van de betreffende pensioengerechtigden.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting o.b.v. actuariële berekeningen

305

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-290

Oninbare vorderingen (NR: V035)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat vorderingen oninbaar zijn.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V035 Oninbare vorderingen

35

0

0

35

Oninbare leningen (NR: V037)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat uitgezette leningen oninbaar zijn.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V037 Oninbare leningen

178

0

0

178

Reorganisatie bedrijfsvoering (NR: V039)

In het verleden is op basis van een visiedocument bedrijfsvoering en de bijbehorende businesscase een halvering van het aantal ondersteunende afdelingen naar 3 afdelingen en een inkrimping van de formatie met 26 fte’s gerealiseerd. Dit heeft er toe geleid dat er vanaf 2017 een structurele besparing van € 2,6 mln. is gerealiseerd. Omdat op een zorgvuldige manier te doen, moeten incidentele proces- en frictiekosten worden gemaakt. Daarvoor is deze voorziening gevormd.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Aanwending voorziening t.b.v. frictiekosten

-165

Gronden OostvaardersWold / Nieuwe Natuur (NR: V040)

De voorziening is gevormd om het risico af te dekken dat de geactiveerde gronden OostvaardersWold met verlies (verkoopprijs lager dan de boekwaarde) worden afgestoten. Verwacht wordt dat de laatst beschikbare gronden waarop deze voorziening van toepassing is in 2018 worden ingezet binnen het programma Nieuwe Natuur, waardoor de voorziening in 2019 nihil is.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V040 Gronden OVW / Nieuwe Natuur

0

0

0

0

Garantstelling personeel NLE (NR: V040)

Deze voorziening is gevormd voor het provinciale aandeel in de garantstelling van de GR NLE voor het NLE-personeel na de overgang van dat personeel naar Batavialand. Er wordt alleen een beroep gedaan op de garantstelling in het geval dat Batavialand failliet gaat. Het aandeel van de provincie Flevoland in de garantstelling is conform het in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde percentage van verdeling van de bijdragen van de GR-deelnemers bij tekorten, zoals vastgelegd in de bijlage bij de tekst van de gemeenschappelijke regeling uit 2004.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V045  Garantstelling personeel NLE

1.085

0  

0

1.085

Spaarverlof (NR: V040)

In 2017 is een nieuwe voorziening Spaarverlof gevormd. In de CAO 2017-2018 is vastgelegd dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Conform het BBV is hiervoor een voorziening ingesteld. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op (een prognose van) het aantal gespaarde verlofuren en de geldende uurtarieven per balansdatum. Het verloop van deze voorziening laat zich moeilijk voorspellen omdat het een nieuwe regeling betreft waardoor ervaringscijfers ontbreken.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V047 Spaarverlof

348

0

0

348