Begroting 2019

E. Perspectiefnota 2019-2022 en stelpost Nieuw Beleid

E. Perspectiefnota 2019-2022 en stelpost Nieuw Beleid

E1. Overzicht verwerking Perspectiefnota 2019-2022 per onderwerp

Intensivering t.b.v.

Ref PN

Ref PB

Onderwerp Perspectiefnota 2019-2022

2019

2020

2021

2022

Verwerkt in PB 2019

Geoormerkt in PB 2019

Niet verwerkt

Gedekt t.l.v. stelpost
Nieuw Beleid

Gedekt t.l.v. reserve Strat.proj.

Oormerk t.l.v. reserve Strat.proj.

Nog nader uit te werken

a2

Omgevingsvisie (lange termijn investeringen)

-

pm

pm

pm

V

a3

Formatie RE (doorontwikkeling afdeling)

pm

pm

pm

pm

V

b

2.2

NP Nieuw Land

450

pm

pm

pm

V

V (na 2019)

c

2.2

Dierenwelzijn OVP (was pm in Perspectiefnota)

500

500

500

500

V (voorlopig)

V (definitief)

e

3.2

Waterplanten (was pm in Perspectiefnota)

180

180

180

180

V

f

2.1

Snel internet buiten gebied

pm

-

-

-

V (geheim)

g

1.2

Uitstel van de Omgevingswet

200

200

200

-

V

h

3.1

Composietencluster

300

-

-

-

V

i

3.1

OMFL

500

500

500

500

V

j

Regio-Envelop

pm

pm

pm

pm

V

k

5.2

Windenergie

250

250

250

250

V

l

6.4

Vaarbeveiliging Zuidersluis

-

-

-

13

V

m

Openbaar Vervoer

pm

pm

pm

pm

V

n

4.2

Regenboogprovincie

50

50

50

50

V

q

8.6

cofinanciering POP3 Flevoland

1.100

-

-

-

V

r

3.1

AER programma Eurodyssey

200

200

200

-

V

b

8.1

Nationale viering Bevrijdingsdag 5 mei

250

-

-

-

V

c

8.1

Vergoeding Statenleden

40

40

40

40

V

d

8.5

Kosten nieuwe Coalitie

196

196

196

196

V

e2

6.4

Bediening bruggen en sluizen

26

26

26

26

V

e3

nvt

WNRA

pm

pm

-

-

vervallen

e5

8.5

Beheer nieuwe werkplekken

100

100

100

100

V

                                                     x € 1.000

E2. Verloopoverzicht vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid

 Waarvan geoormerkt: 

 A. oormerken n.a.v. Perspectiefnota 2017-2021 

-4.635

-765

-685

-685

 B. oormerken overig (MAB en schokland)

-650

-650

-650

-650

 C. oormerk nieuwe Collegeperiode (nieuw beleid vanaf 2019)

-1.000

-2.000

-2.000

-2.000

 D. oormerk Interbestuurlijk Programma (IBP) 

-4.910

-6.780

-8.150

-9.980

 Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen (verwerkt in kader) 

     Af: Zomernota 2018: Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

-50

-50

-50

-50

  - Uitstel Omgevingswet - 1.2 - PN2g 

-200

-200

-200

0

  - Landschapsbeheer Flevoland - 2.2 - PN2a 

-50

-50

-50

-50

  - Dierenwelzijn Oostvaardersplassen - 2.2 - PN2c

-500

-500

-500

-500

  - Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland - 3.1 - PN2i 

-500

-500

-500

-500

  - Waterplanten - 3.2 - PN2e 

-180

-180

-180

-180

  - Regenboogprovincie - 4.2 - PN2n 

-50

-50

-50

-50

  - AER Eurodyssey - 3.1 - PN2r 

-200

-200

-200

0

  - Windenergie - 5.2 - PN2k 

-250

-250

-250

-250

  - Kapitaallasten vaarbeveiliging Zuidersluis - 6.3 - PN2l

0

0

0

-13

  - Vergoeding Statenleden - 8.1 - PN3c 

-40

-40

-40

-40

  - IPO - 8.1 - PN3a 

-188

-158

-155

-155

  - Nationale viering Bevrijdingsdag 5 mei - 8.1 - PN3b

-250

0

0

0

  - Bediening bruggen en sluizen - 6.4 - PN3e2 

-26

-26

-26

-26

  - Beheer nieuwe werkplekken - 8.5 - PN3e5 

-100

-100

-100

-100

  - Kosten nieuwe coalitie - 8.1/8.5 - PN3d 

-196

-196

-196

-196

  - Procesgeld waterloopbos toegevoegd aan begroting - 4.1 - PN2017 

-85

-80

0

 Meicirculaire Provinciefonds 2018  (8.3)

-97

56

-16

-546

 Bijstelling stelpost Loon- en prijsontwikkeling (8.4) 

-1.011

-1.000

-1.000

-1.007

 Effecten MRB a.g.v. toename voertuigbestand 2018 (8.3)

1.982

2.002

2.022

2.102

 Lagere renteopbrengsten door (vervroegde) aflossing leningen (8.3)

-188

-184

-179

-206

 Hogere opbrengst dividend BNG (8.3)

107

107

107

107

 Actualisatie afschrijvingslasten staat van activa (6.3/6.4/8.5) 

590

-5

7

243

 Overige effecten begrotingsramingen 2019

-97

-33

24

5

  - Procesgeld waterloopbos ten laste van bestaand oormerk PN2017

85

80

 Bij: waarvan ten laste van bestaande oormerken Nieuw Beleid 

85

80

0

0

Beschikbare vrije ruimte Programmabegroting 2019

223

2.400

1.532

1.310

Resterende oormerken in Programmabegroting 2019: 

 A. oormerken n.a.v. Perspectiefnota 2017-2021:

      - Houtribdijk stand naar 400m (kap.last investering a € 2 mln.) 

0

100

100

100

      - Energieagenda 

4.000

0

0

0

      - Snel internet landelijk gebied 

100

0

0

0

      - SWUNG (subsidieregeling) 

200

      200

200

200

      - SWUNG (kapitaallast investering a € 2,7 mln.) 

    0

      135

135

135

 B. oormerken overig:

      - Inzet Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering 

600

600

600

600

      - Werelderfgoed Schokland 

50

50

50

50

 C. oormerk nieuwe Collegeperiode (nieuw beleid vanaf 2019)

1.000

2.000

2.000

2.000

 D. oormerk Interbestuurlijk Programma (IBP) 

4.910

6.780

8.150

9.980

 Totaal nog geoormerkt 

10.860

9.865

11.235

13.065

Totaal stelpost Nieuw Beleid PB2019 (vrije ruimte + oormerken)

11.083

12.265

12.767

14.375

                                        x € 1.000