Begroting 2019

Beleidsprogramma's

I. Beleidsprogramma's

1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Momenteel treft de provincie Flevoland belangrijke voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2021 landelijk van kracht is. Deze enorme wetgevingsoperatie van afstemming en toepassing geven we vorm in de Omgevingsvisie FlevolandStraks, de strategische langetermijnvisie voor de provincie. Hiermee definiëren wij de bovenlokale opgaven met zowel een provinciaal belang als een langetermijnperspectief: het gaat over de periode tot 2030 en verder. De visie geeft richting aan de provinciale inzet in – deels verplichte – (gebieds-)programma's, plannen en gerelateerde activiteiten. Met deze Omgevingsvisie vervangen we het visiedeel uit het Omgevingsplan 2006. Vervolgens worden de beleids- en uitvoeringsdelen uit het Omgevingsplan 2006 gefaseerd vervangen door onder meer programma's en regels in een omgevingsverordening. Hierbij bieden we waar mogelijk en wenselijk lokaal maatwerk.

Sinds de vaststelling van deze Omgevingsvisie, 8 november 2017, werken we vanuit de geest van deze visie. Minstens zo belangrijk is de manier waarop we met elkaar aan de toekomst van Flevoland gaan werken. De toekomst is afhankelijk van de inzet van velen: inwoners, organisaties, ondernemers, overheden. De Omgevingsvisie is een uitnodiging van het provinciaal bestuur van Flevoland aan iedereen, die wil bijdragen. Samen vormen we de omgeving van deze visie: de Omgevingsvisie FlevolandStraks.

Belangrijk is gevoel te houden met maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Maatschappelijk zien we een steeds bewustere en assertieve burger (social media, Oostvaardersplassen). Technisch worden we gesteld voor grote uitdagingen (circulair, uitputting aarde, datagebruik en klimaatverandering). Voor Flevoland is het van belang tijdig en actueel betrokken te zijn in relevante netwerken en kennisgebieden om vroegtijdig trends te onderkennen, bewezen technologie te zien en als eerste grootschalig toe te passen.

In het waterrijke Flevoland krijgen we te maken met vraagstukken als bodemdaling, klimaatverandering en waterkwaliteit. We moeten dat water dus steeds weer met een frisse blik bezien. Daarom werken we samen aan het behoud van de bodemkwaliteit en een robuust watersysteem. We voeren bijvoorbeeld het Actieplan Bodem en Water uit en denken mee over oplossingen voor de dalende bodem op Schokland. Ook moedigen we burgers en ondernemers uit om deze thema’s op zich te laten inwerken. In 2019 starten we met het opstellen van een nieuw provinciaal waterprogramma voor de periode 2021-2027.

2. Landelijk gebied en natuur

De provincie ziet graag dat Flevoland een gebied is met vitale en aantrekkelijke natuur. In dat gebied moet iedereen op een goede manier kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Vanuit deze ambitie wordt allereerst de sociaaleconomische structuur van het landelijk gebied verbeterd. De provincie voert namelijk onder meer een Agenda Vitaal Platteland uit en maakt zich sterk voor een glasvezelnetwerk in Zuidelijk Flevoland.

Ook de recreatieve waarde van Flevoland neemt toe. Samen met haar partners werkt de provincie aan de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land. Een ander terrein waar de provincie bijzondere aandacht voor heeft is de Oostvaardersplassen. De commissie-Van Geel heeft medio 2018 advies uitgebracht over het beheer in dit gebied. Op basis van deze aanbevelingen legt de provincie ook in 2019 een hoge prioriteit bij de realisatie van maatregelen. Bij de vorming van beleid worden dierenwelzijn, de Natura 2000-doelen en de landschappelijke en recreatieve ontwikkelingen voor het Nationaal Park in onderlinge samenhang besproken.

Ten slotte wil de provincie ook de internationale natuurwaarden voldoende beschermen. Het fundament van het natuurbeleid wordt gevormd door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natura 2000-gebieden. Binnen dat netwerk zet de provincie zich in voor robuuste, aantrekkelijke en beleefbare natuur, waarin mensen graag verblijven. Voor behoud en versterking worden faunabeheer en agrarisch natuurbeheer toegepast.

3. Economie

Met het oog op ondernemers heeft de provincie Flevoland verschillende maatregelen genomen om innovatie, groei, het vinden van geschikt personeel en internationalisering te stimuleren. Binnen het programma Win4All versterkt de provincie het zogenoemde ecosysteem voor ondernemers. De verschillende lijnen van Win4All worden breed gedragen door verschillende partners.

Ook toerisme is voor Flevoland een belangrijk thema. Het beleidsplan Recreatie en Toerisme Flevoland moet zorgen dat de provincie meer bezoekers naar het gebied haalt en hen ook aanmoedigen om langer in de provincie te blijven. Daarom krijgt Flevoland in de komende tijd een nadrukkelijker profiel op het gebied van recreatie.

Deze koers van de provincie sluit ook geheel aan bij verschillende opgaven uit de Omgevingsvisie. Aan de hand van het economische beleid wordt het ondernemersklimaat in de provincie ook in 2019 verder verrijkt.

4. Cultuur, samenleving en sport

De provincie wil haar unieke identiteit uitdragen door middel van kunst en cultuur. De Cultuurnota 2017-2020 vormt de basis van dat beleid. Het ontstaan, groeien en verrijken van Flevolandse identiteit staan hierin centraal. We gaan door met het opbouwen van de Flevolandse culturele infrastructuur en het cultureel erfgoed. Sport is een ander aandachtspunt voor de provincie. Omdat sporten voor ons allemaal belangrijk is, spant de provincie zich in om het voor iedereen aangenaam en toegankelijk te maken.

Flevoland heeft als doelstelling om een gebied te zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Gerichte gebiedspromotie moet leiden tot grotere bekendheid, hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers en bewoners.

5. Energie, milieu en klimaat

In 2050 wil Flevoland graag een energieneutrale en gasvrije provincie zijn. Op verschillende plaatsen in het gebied doet zij daarom haar winst met windenergie. Bovendien wordt het gemeenten mogelijk gemaakt stapsgewijs duizend hectare aan oppervlakte vrij te maken voor grondgebonden zon in het landelijk gebied.

Verder leven Flevolanders in een gezond milieu, dat beschermd moet worden. Daarom let ook de provincie scherp op ons leefklimaat. Alle nieuwe ontwikkelingen worden zo zorgvuldig mogelijk ingepast binnen de omgeving. Tegelijkertijd sluiten deze ontwikkelingen nog altijd goed aan bij de economische ambities van de provincie, die gekoppeld zijn aan een goed vestigingsklimaat.

Het resultaat van dit beleid moet zich al in 2020 aftekenen. Dan hoopt Flevoland evenveel hernieuwbare energie te produceren als door bewoners, bedrijven en instellingen exclusief transport aan energie wordt gebruikt. De provincie ontwikkelt zich richting 2030 door tot een energieneutraal gebied, inclusief transport.

6. Mobiliteit

De opgaven ten aanzien van Mobiliteit zijn in het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018-2022 uitgewerkt. Extra aandacht zal in 2019 uitgaan naar landelijke regelgeving en ons provinciaal beleid op het vlak van duurzame energie en circulaire economie.

Binnen de provinciale infrastructuur gaan we aan de slag met (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten, zoals verdubbeling van de Gooiseweg tussen de A27 en de Nijkerkerweg en de voorbereiding van de reconstructie van de Hanzeweg in samenhang met de Roggebotsluis. De provincie houdt de kwaliteit van de bestaande (vaar)wegen en fietspaden op peil.

In samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel wordt het openbaar vervoer in de drie provincies aanbesteed voor de periode 2020 – 2030. In 2019 vindt de gunning van de concessies plaats.

7. Gebiedsontwikkeling

De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland zal een belangrijke bijdrage aan de economische structuurversterking leveren. Om bedrijven in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland vast te houden en uitbreidingsmogelijkheden te bieden maakt de provincie de ontwikkeling van deze nieuwe haven mogelijk.

De luchthaven, bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark en Flevokust Haven zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio.

In de Bestuursovereenkomst Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer (RRAAM) zijn afspraken vastgelegd over de uitvoering van de drievoudige ambitie:

  • verdere verstedelijking: de verdere groei van Almere met in principe 60.000 woningen;
  • verbetering bereikbaarheid: uitbreiding van de weg en het spoor tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en met een IJmeerverbinding als stip op de horizon;
  • uitbreiding natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer en IJmeer.

In het jaarprogramma 2019 van het Fonds Verstedelijking Almere wordt samen met de partners verder gewerkt aan realisatie van deze ambitie. Het project Floriade Werkt! heeft tot doel om de economische spin-off voor de regio zo groot mogelijk te maken.

Het programma Nieuwe Natuur verbetert de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in heel Flevoland, met een maximale benutting van de ecologische en economische potentie. Het programma is middels een adaptief proces ontstaan en resulteert in nieuwe natuur voor en door Flevolanders. Het jaar 2019 zal voornamelijk in het teken staan van (de voorbereiding van) de realisatie van de gehonoreerde projecten.

8. Kwaliteit openbaar bestuur

In algemene zin behartigt de provincie de Flevolandse belangen in diverse Europese netwerken. Flevoland is niet alleen in EU-verband actief, maar ook in de Raad van Europa. We participeren in diverse instituten en netwerken, waaronder het Comité van de Regio’s, Conference of Perpheral Maritime Regions (CPMR) en de Assembly of European Regions (AER). De commissaris van de Koning is lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, voorzitter van de Monitoring Committee en woordvoerder op het gebied van voorkoming van radicalisering.