Begroting 2019

Mobiliteit

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland.

Programma Mobiliteit en Ruimte   
De Mobiliteitsvisie Flevoland heeft het jaar 2030 als horizon. Innovatieve verkeersoplossingen en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen ook bij verkeer om een flexibele planvorming, maar wel met duidelijke uitgangspunten en doelen. Dit biedt ruimte om in de programmering in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en kansen. De opgaven zijn in het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018-2022 uitgewerkt, inclusief de opgaven vanuit het coalitieakkoord. Extra aandacht zal er in 2019 uitgaan naar landelijke regelgeving en ons provinciaal beleid op het vlak van duurzame energie en circulaire economie. Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur voeren we (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten uit, zoals verdubbeling van de Gooiseweg tussen de A27 en de Nijkerkerweg en de voorbereiding van de reconstructie van de Hanzeweg in samenhang met de Roggebotsluis. We houden de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil.

Innovatie openbaar vervoer
Met de aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) voor de periode 2014-2024 (huidige concessie IJsselmond) en de OV-visie die Provinciale Staten in 2015 hebben vastgesteld, ligt er een goede basis voor het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV binnen de financiële kaders. We verbeteren de bereikbaarheid van het landelijk gebied door samen met bewoners en organisaties te zoeken naar flexibelere en waar nodig kleinschaligere vervoersvormen om het OV beter te laten aansluiten bij de vervoersvraag. In samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel wordt het openbaar vervoer in de drie provincies aanbesteed voor de periode 2020 – 2030. In 2019 vindt de gunning van de concessies plaats.

Circulair
Voor beheer en onderhoud van infrastructuur wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van duurzame materialen en hergebruik van materialen (cementloos beton, hoog percentage hergebruik asfalt, biodiesel, bij aanbestedingen worden duurzaamheidsaspecten meegewogen in de vorm van het toepassen van het instrument dubocalc light).

Maatschappelijk effect

Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven.

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van Flevoland (ook via openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren.

Programmaonderdeel en doelen

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 70.084
Baten € -8.713
Saldo € 61.372