Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie FlevolandStraks is de strategische langetermijnvisie voor de provincie. Hiermee zijn de provinciale strategische opgaven met een langetermijnperspectief gedefinieerd. De horizon voor de opgaven is de periode tot 2030 en verder. De visie geeft richting aan de provinciale inzet in – deels verplichte – (gebieds-) programma's, plannen en activiteiten die hiermee in het verlengde staan. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de Oostrandzone, regionaal waterplan, ontwikkeling van Lelystad en de Floriade. Onze inzet draagt bij aan de strategische opgaven Regionale Kracht, Ruimte voor Initiatief, Duurzame Energie, Landbouw Meerdere Smaken, Circulaire Economie, Verhaal van Flevoland en Krachtige Samenleving. Onze inzet op de strategische opgaven voor de korte, middellange en lange termijn staat hierbij in elkaars verlengde en brengt samenhang aan in de doelen die we willen bereiken. Door actief te participeren in relevante netwerken, het hebben van juiste contacten in relevante vakgebieden en het volgen van best practices in de voor ons belangrijke thema's zullen trends en maatschappelijke ontwikkelingen bijdragen tot voorstellen om de visie actueel, levendig en agile te houden.

Voorbereidingen voor de Omgevingswet
De invoering en implementatie van de Omgevingswet is een enorme wetgevingsoperatie die ook invloed heeft op de rol en bevoegdheden van de provincie. Provincies en gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor maatwerk en experimenten. De Omgevingswet vraagt van alle overheden een zorgvuldige implementatie, zodat ondernemers en bewoners ook daadwerkelijk kunnen profiteren van de nieuwe wet. De minister gaat uit van invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Van de provincies wordt verwacht dat zij hun beleid en regels reeds voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in lijn brengen met het nieuwe stelsel van instrumenten, die digitaal vorm gegeven moeten worden. In dat kader is in 2018 een technische en beleidsarme omzetting van beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving naar instrumenten van de Omgevingswet (programma’s en omgevingsverordening) uitgevoerd. Hiermee is ‘de basis op orde gebracht’. Het is vervolgens zaak deze basis op orde te houden en door te ontwikkelen. Dit zal zijn beslag in de organisatie krijgen. Voor een goede samenwerking binnen de provincie wordt ambtelijk en bestuurlijk afgestemd met Flevolandse ketenpartijen. Dit gebeurt in het (ambtelijk) Platform Omgevingswet Flevoland en de Bestuurderstafel Omgevingswet Flevoland.

Water
Klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit dwingen de provincie anders naar water te kijken. De grenzen aan het gebruik van het water komen in zicht: niet alles kan meer overal. Dit vraagt om nieuwe keuzes van de provincie, gemeenten en het waterschap waarbij duidelijk wordt hoever hun verantwoordelijkheid en inspanning gaan. Dit betekent vaker een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en (agrarische) ondernemers. Dit is een van de onderwerpen die centraal staat in een nieuw provinciaal waterprogramma voor de periode 2021-2027, waarmee in 2019 wordt aangevangen.

Maatschappelijk effect

Behoud van het gevarieerde aanbod van de leefomgeving door een evenwichtige en duurzame doorontwikkeling van ons stedelijk en landelijk gebied als aandeel in de regionale ontwikkeling.

Effect van ons beleid

Er is goed afgewogen waar voor welke ontwikkelingen ruimte is in Flevoland en dat is helder en makkelijk te vinden voor alle betrokkenen.

Programmaonderdeel en doelen

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 4.365
Baten € -492
Saldo € 3.873