Begroting 2019

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Water

Portefeuillehouder

J. de Reus

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 454
Baten € -470
Saldo € -16