Begroting 2019

A. Aanvaarde moties en amendementen Algemene Beschouwingen 2018

A. Aanvaarde moties en amendementen Algemene Beschouwingen 2018

Tijdens de Algemene Beschouwingen 2018 in de vergadering van Provinciale Staten van 20 juni 2018 zijn nul amendementen en drie moties aangenomen. Hieronder is de inhoud van de aangenomen moties toegelicht.

Motie 11 – Ondertekenen Nationale Bijenstrategie (registratienr. 2259161)

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Verzoeken het college:

  • de nationale Bijenstrategie te ondertekenen;
  • samen met andere Flevolandse partners te onderzoeken op welke wijzen de nationale bijenstrategie een onderdeel kan vormen van het regulieren natuurbeleid en initiatieven hiertoe te stimuleren;
  • Provinciale Staten hierover op de daarvoor bestemde P&C momenten te rapporteren.

Constaterende dat bestuivers een belangrijke schakel vormen in de voedselketen en meer dan de helft van de soorten in Nederland in hun voortbestaan bedreigd worden. Reeds 43 partijen hebben de Nationale bijenstrategie, welke meetbare doelstellingen bevat, ondertekend.
Overwegende dat voedselzekerheid een toekomstbepalende factor is en bestuivers onmisbaar zijn voor een goed functionerend natuurlijk ecosysteem.

Geen

Activiteit opgenomen in programmaonderdeel 2.2:

We onderzoeken, samen met andere Flevolandse partners, op welke wijzen de nationale bijenstrategie een onderdeel kan vormen van het reguliere natuurbeleid en hoe we initiatieven kunnen stimuleren.

Motie 14 – Participatie Energietransitie (registratienr. 2259165)

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Verzoeken het college:
bij alle voorstellen met betrekking tot energietransitie projecten, een paragraaf op te nemen met een uitwerking van de mogelijkheden voor participatie van burgers en bedrijven.

Constaterende dat in het collegeakkoord en de omgevingsvisie is opgenomen dat Flevolanders en Flevolandse bedrijven moeten kunnen participeren bij de energietransitie.
Overwegende dat hieraan bij het regioplan Wind voor Flevoland een invulling is gegeven.

Geen

Bij de uitwerking van in de Omgevingsvisie vastgestelde koerslijnen, (Energieneutrale steden en dorpen, Ruimte voor energie, Het goede voorbeeld) en de Flevolandse Energieagenda zullen we de motie betrekken.

Motie 15 – Stimuleren plantaardige eiwittransitie (registratienr. 2259167)

Inhoud

Directe fin. consequenties

Toelichting bij de begroting

Verzoeken het college:
in Flevoland te zoeken naar mogelijkheden om de productie en consumptie van plantaardige eiwitten in de provincie te stimuleren en Provinciale Staten hierover dit jaar te informeren.

Constaterende dat Nederland kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering, Nederland door voedselproductie en -consumptie bijdraagt aan de klimaatproblematiek en het eten van minder dierlijke producten en meer groente en fruit goed is voor de gezondheid en duurzaamheid.
Overwegende dat met duurzame voeding besparingen van emissies van broeikasgassen kunnen worden behaald en er voor plantaardige eiwitten economische kansen liggen.

Geen

Binnen de proeftuin “plantaardige eiwitten’’, een van de proeftuinen binnen de opgave Landbouw Meerdere Smaken wordt deze motie opgepakt.