Begroting 2019

Energie, milieu en klimaat

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Streef-
cijfer
2019

2020-2022

 Energie

Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport

40,9%

41,1%

n.b.

90%

> 90%

100%

Verbruikte energie totaal in petajoule (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte)

n.b.

36,0

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Verbruik warmte en elektriciteit

n.b.

21,1

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Hernieuwbare energie totaal in petajoule (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)

n.b.

8,8

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW)
Bron: monitor wind op land (WOL)

963

1.186,4

1185,4

n.b.

n.b.

1.390,5

Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens*
Bron: provincie Flevoland

n.b.

ja

ja

ja

ja

ja

 Milieu

Luchtkwaliteit
(aantal inwoners dat is blootgesteld aan hogere waarden dan toegestaan = 0)
Bron: waarstaatjeprovincie.nl

0

0

0

0

0

0

Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen zonder maatregelen
Toelichting: nieuwe indicator, komt voort uit het Actieplan Geluid
Bron: provincie Flevoland

n.b.

n.b.

n.b.

1.070

n.n.b.

730

* Volgens partiële herziening van het Omgevingsplan (2016)

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer 2018

Streef-
cijfer 2019

2020
-
2022

Emissie broeikas-gassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen)

2.762.277

2.704.153

n.b.

n.b.

n.b.

2.500.000

Energie-neutraliteit

Totale productie van hernieuwbare energie in Petajoule (PJ)

Bron: Klimaatmonitor

6,7

7,6

n.b.

n.b.

n.b.

8