Begroting 2019

Economie

Recreatie en toerisme inclusief gebiedspromotie

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 1.308
Baten € 0
Saldo € 1.308