Begroting 2019

Economie

Ondernemerschap en groei

Portefeuillehouder

J.N.J. Appelman

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 3.081
Baten € 0
Saldo € 3.081