Begroting 2019

Economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Streef-
cijfer
2019

2020
-
2022

Economie algemeen *

Bruto Binnenlands Product Flevoland (x € 1 mld.)
Bron: CBS - Regionale kerncijfers

11,9

12,4

13,0

> 13,0

> 13,0

> 13,0

Innovatiekracht
Bron: CBS/EU Regional Innovation Scoreboard

n.b

0,46

0,50

> 0,50

> 0,50

> 0,50

Recreatie en toerisme

Toerisme Flevoland:
• Bereik (x 1 mln.)
• Mediawaarde (x € 1.000)

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

150
563

> 150
> 500

> 150
> 500

> 150
> 500

Bezoekers:
• Aantal vrijetijdsactiviteiten (x 1 mln.)
(meting eens in de drie jaar)
• Aantal overnachtingen (x 1 mln.)

81,6

2,27

n.b.

2,63

n.b

n.n.b

≥ 95

≥ 2,6

≥ 95

≥ 2,6

≥ 95

≥ 2,6

Economische impact:
• Aantal banen
• Omvang bestedingen (x € 1 mld.)
Bron: Vestigingenregister/
CVTO

10.180
1,40

10.420
1,40

11.370
1,40

> 11.370
≥ 1,40

> 11.370
≥ 1,43

> 11.370
≥ 1,43

* Het nieuwe Economisch Programma zet in op ondernemerschap en groei. Om het effect van dit programma meetbaar te maken oriënteren we ons op een andere set indicatoren met reële streefwaarden voor groei – gerelateerd aan de invloed die wij als provincie daarop hebben.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Streef-
cijfer
2019

2020
-
2022

Bruto Binnenlands Product

Percentage toename van het BBP ten opzichte van het voorgaande jaar

2,9%

2,6%

4,2%

> 0%

> 0%

> 0%

Werk-gelegenheid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking
Bron: CBS

71,3%

72,2%

71,6%

> 71,6%

> 71,6%

> 71,6%