Begroting 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Financieel overzicht

(bedragen x € 1.000)
OmschrijvingRekening 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Lasten
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering4.9158.6099.0957.1207.1467.106
8.1.1 Provinciale Staten1.4191.7052.0371.6211.6471.614
P811005 Kapitaallasten112611352424
P811011 Accountancy/financieel advies758990909090
P811012 Vergoedingen leden695664664664664664
P811013 Cateringkosten Staten646395646464
P811014 Reis en verblijf254647474747
P811015 Representatie244444
P811016 Excursies211111
P811018 StatenInformatieSysteem184343434343
P811019 Onderzoeksbudget12020202020
P811020 Flevopadwandeling025555
P811021 Communicatie37541513363
P811022 Training en ontwikkeling11940999
P811023 Provinciale Rekenkamer245237247251256256
P811024 Hoorzittingen000000
P811025 Fractieondersteuning314314319319319319
P811026 Burgercommissieleden152020202020
P811027 Kosten externe verslaglegging182223232323
P811028 Verkiezingen00135000
P811029 Ontwikkeling en Advies12790121212121
P811098 Afwikkelingsverschillen-24300000
8.1.2 Gedeputeerde Staten6351.0131.0461.0461.0461.046
P812007 Pensioenen leden GS65305305305305305
P812011 Onderzoek art.217A Provinciewet194444444444
P812012 Representatie111134136136136136
P812013 Fiscale compensatie dienstauto09494949494
P812014 Uitkering oud leden GS246212212212212212
P812015 Uitvoeringskosten APPA regeling977777
P812016 Reis en verblijfkosten GS138167194194194194
P812017 Ambtstoelage CvdK182020202020
P812019 Opleiding leden GS293034343434
8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking6499681.144817814814
P813011 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat141616161616
P813012 Inter Provinciaal Overleg438614634573570570
P813013 (Inter)nationale Samenwerkingsverbnd114127130130130130
P813014 Bevrijdingsfestival40122273232323
P813015 Interprovinciale activiteiten284748484848
P813016 Lidmaatschappen AER91111111111
P813017 Internationaal131616161616
P813018 Samenwerking Flevolandse Gemeenten01616000
P813098 Afwikkelingsverschillen-800000
8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland1.8743.7013.6602.5342.5342.534
P814011 p-MJP Coördinatie7271.4441.400824824824
P814012 Provinciale cofinanciering POP3107430430430430430
P814013 Verwerven nieuwe EHS136139141141141141
P814015 Detachering DLG N-H9041.1391.1391.1391.1391.139
P814019 Realiseren maatregelen soortenbeleid000000
P814020 Synergiegelden overige partijen000000
P814027 Top-up Waterprogramma0550550000
8.1.5 Europees programma: Kansen voor West2691.1141.1291.0901.0901.090
P815011 Technische Bijstand Algemeen111103103103103103
P815012 OP West Flevoland1700000
P815014 Technisch Bijstand OP West Flevoland878787878787
P815015 OP West 2014-202054924939900900900
8.1.6 Europees programma: Interreg701087812158
P816011 Interreg V701087812158
8.2 Bestuurszaken45146148148148148
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming39127130130130130
P821011 Inrichting en faciliteiten PCC222222
P821012 Openbare orde en veiligheid35657575757
P821013 Opleidingen en oefenen172021212121
P821015 Wet Dwangsom en Beroep01111111111
P821016 Processen41010101010
P821017 Adviescommissie bezwaar- en beroep111818181818
P821018 Nationale Ombudsman299999
P821020 Abonnement software KO's111111
8.2.2 Interbestuurlijk toezicht61819191919
P822005 Kapitaallasten000000
P822011 Advieskosten033333
P822012 Toezicht waterschap61516161616
P822014 Toezicht Wabo000000
8.3 Algemene dekkingsmiddelen449-34834343434
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen449-34834343434
P831005 Kapitaallasten000000
P831011 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar173434343434
P831013 Begrotingssaldo000000
P831016 Batig rentesaldo < 1 jaar000000
P831026 Doorbelaste invorderingskosten000000
P831027 Vrijval voorziening0-3810000
P831098 Afwikkelingsverschillen43300000
8.4 Onvoorzien en stelposten04.23613.53318.19022.24227.625
8.4.1 Onvoorzien en stelposten04.23613.53318.19022.24227.625
P841011 Onvoorziene uitgaven0150150150150150
P841012 Loon- en prijsontwikkeling02571.4504.5257.67511.050
P841013 Stelpost nieuw beleid03.37911.08312.26512.76714.375
P841014 Stelpost onzekerh Perspectiefnota04008001.2001.6002.000
P841016 Stelpost Risicobuffer Ombuigingen000000
P841018 Versterking werkg. mobil. en logist.000000
P841019 Vennootschapsbelasting05050505050
8.5 Bedrijfsvoering47.50149.45247.69648.39347.58747.327
8.5.1 Personeel en organisatie35.24437.58938.39838.19937.95738.008
P851007 Reorganisatie Bedrijfsvoering000000
P851008 Spaarverlof34800000
P851011 Salarissen27.84232.06933.52633.37433.24733.247
P851012 Toelagen344400406398395395
P851013 Decentr. bedrijfsvoeringslasten312275309309309309
P851014 Regelingen-310-234-227-227-227-227
P851015 Stelposten01.3761.0631.0741.0861.086
P851016 Tijdelijk personeel3.752815158847575
P851017 Reizen711753757749749749
P851018 Overwerk1065060606060
P851019 Kosten ex werknemers2071561921801313
P851020 Gediffertentieerd belonen622526262626
P851021 Medewerkerontwikkeling512651671671671671
P851022 Bijdrage derden salarissen1870000
P851023 Personeelsgebeurtenissen686262626262
P851024 Werk en leerprojecten196136363636
P851025 Werving en selectie101101103103103103
P851026 Bedrijfssport101212121212
P851027 Personeelsvereniging151617171717
P851028 Uitvoering Arbowet565152525252
P851029 Vertrekregeling3240000
P851030 Duurzame inzetbaarheid515275444435435435
P851031 Kerstpaketten292929292929
P851032 Adviezen1497575757575
P851033 Management Development Traject538243434343
P851034 IPO: A+O fonds en Flexpool-66465656565
P851037 WGA13490110110110110
P851038 Participatiewet194308410463514565
P851098 Afwikkelingsverschillen100000
8.5.2 Financiën7712486868686
P852011 Adviezen7712486868686
P852012 Verbetering interne beheersing000000
8.5.3 Communicatie63102104104104104
P853011 Adviezen200000
P853012 Relatiegeschenken111212121212
P853013 Foto's100000
P853014 Media509192929292
8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken250255221220220220
P854011 Adviezen107153117117117117
P854012 Kwaliteitsmanagement/jur. control1007677777777
P854014 Benchmark Provincie442626262626
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie7.4365.3254.9755.5745.5525.241
P855005 Kapitaallasten3.6401.5611.1301.7281.7071.395
P855007 Voorziening NJO provinciehuis316465465465465465
P855008 NJO Vestigingen7458585858585
P855009 NJO NLE181181181181181181
P855011 Onderhoud gebouwen en installaties408426433433433433
P855012 Gas, water en electra158244248248248248
P855013 Belastingen en rechten125118120120120120
P855014 Gebouw-/werkplekaanpassingen12511364646464
P855015 Traffic Management368566571571571571
P855016 Kantoormaterialen584845454545
P855017 Uitbestede diensten751825838838838838
P855018 Dienstkleding342929292929
P855019 Bedrijfshulpverlening243536363636
P855020 Inkoop- en aanbestedingskosten264545454545
P855021 Verzekeringen229222226226226226
P855022 Salarisverwerking000000
P855023 Ondernemingsraad213434343434
P855026 Lidmaatschappen en abonnementen91011111111
P855029 NLE60127151151151151
P855030 Vestigingen163191194194194194
P855032 Beheer provinciale archieven0069696969
P855098 Afwikkelingsverschillen-600000
8.5.6 Informatievoorziening4.4326.0563.9134.2103.6683.668
P856005 Kapitaallasten1851.8131.2251.7431.6891.940
P856006 Kapitaallasten nieuwe investeringen49700000
P856011 Adviezen88112114114114114
P856012 Exploitatielasten automatisering1.3911.1121.9951.7751.2871.036
P856013 Telecommunicatie252345351351351351
P856014 IenA plan704224228228228228
P856016 Opbrengst hardware000000
P856017 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering1.3162.4500000
P856098 Afwikkelingsverschillen000000
8.6 Reserves89.34335.50391.36065.17365.65264.935
8.6.1 Mutaties reserves89.34335.50391.36065.17365.65264.935
P861011 Algemene reserve6.845356356356356356
P861012 Personeel1.509900900900900900
P861013 Grootschalige kunstprojecten333333333333
P861014 Monumentenzorg147147147147147147
P861015 Strategische projecten13.16211.0284.5614.2531.7531.753
P861016 Zuiderzeelijngelden10.49400000
P861017 Technische bijstand Europa000000
P861018 Cofinanciering EU-projecten 07-13000000
P861020 Proceskosten speerp Omgevingsplan1.0001.0001.0001.0001.0001.000
P861021 Infrafonds000000
P861022 p-MJP/POP4301.6153.430430430430
P861023 Bodem000000
P861024 Cofinanciering EU-projecten 14-20900900900900900900
P861025 Egal. res. activ. vervangingsinv.1.9382041808063.4615.404
P861026 Nieuwe Natuur000000
P861027 Flevokust Haven0960000
P861028 Almere 2.04.2004.2004.2004.2006.7006.700
P861029 Beheer en ontwikkeling Natuur4.508850850850850850
P861030 Mobiliteit22.3252.13042.68542.67339.95639.354
P861031 Egalisatie gladheidbestrijding000000
P861033 Egalisatie JO Infrastructuur19400000
P861034 Doorgeschoven activiteiten2.1273150000
P861037 Dekking afschrijvingslasten11.80111.72932.1178.6269.1677.108
P861038 Economisch Programma7.73100000
Baten
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering-989-1.033-1.117-1.022-959-952
8.1.2 Gedeputeerde Staten-30-27-27-27-27-27
P812012 Representatie000000
P812016 Reis en verblijfkosten GS-1000000
P812018 Verhaal pensioenbijdrage-20-27-27-27-27-27
8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland-8600000
P814011 p-MJP Coördinatie-8600000
P814015 Detachering DLG N-H000000
P814020 Synergiegelden overige partijen000000
8.1.5 Europees programma: Kansen voor West-826-841-954-918-918-918
P815012 OP West Flevoland000000
P815013 TB PB West Regio-821-818-918-918-918-918
P815015 OP West 2014-2020-4-23-36000
8.1.6 Europees programma: Interreg-47-165-136-77-14-7
P816011 Interreg V-47-165-136-77-14-7
8.2 Bestuurszaken000000
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming000000
P821013 Opleidingen en oefenen000000
8.2.2 Interbestuurlijk toezicht000000
P822015 Rente van geldleningen000000
8.3 Algemene dekkingsmiddelen-165.027-160.031-165.470-169.843-170.117-174.290
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen-165.027-160.031-165.470-169.843-170.117-174.290
P831012 Provinciefondsuitkering-94.278-88.231-91.300-95.000-94.600-98.000
P831014 Opcenten motorrijtuigenbelasting-69.836-71.068-73.700-74.400-75.100-75.900
P831015 Rente investeringen000000
P831016 Batig rentesaldo < 1 jaar-182-151-126-102-78-53
P831017 Overige rentebaten-244-212-15-13-11-9
P831018 Dividend Aliander-48-37-37-37-37-37
P831019 Dividend Enexis000000
P831020 Afvalzorg Holding NV-125-125-125-125-125-125
P831021 Dividend BNG-123-190-150-150-150-150
P831022 Dividend Vitens-15-12-12-12-12-12
P831023 Dividend Publiek Belang0-3-3-3-3-3
P831024 Dividend Attero0-2-2-2-2-2
P831026 Doorbelaste invorderingskosten000000
P831027 Vrijval voorziening000000
P831098 Afwikkelingsverschillen-17700000
8.5 Bedrijfsvoering-3.242-3.247-3.074-3.075-3.075-3.075
8.5.1 Personeel en organisatie-2.601-2.273-2.078-2.078-2.079-2.079
P851007 Reorganisatie Bedrijfsvoering000000
P851013 Decentr. bedrijfsvoeringslasten000000
P851022 Bijdrage derden salarissen-2.457-2.163-2.008-2.008-2.008-2.008
P851026 Bedrijfssport-3-5-5-5-5-5
P851033 Management Development Traject-38-400000
P851037 WGA-80-65-65-65-65-65
P851038 Participatiewet-2300000
8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken000000
P854011 Adviezen000000
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie-642-974-996-996-996-996
P855015 Traffic Management0-93-93-93-93-93
P855017 Uitbestede diensten-1300000
P855025 Verhuur provinciehuis-318-302-302-302-302-302
P855029 NLE-310-579-601-601-601-601
8.5.6 Informatievoorziening000000
P856016 Opbrengst hardware000000
8.6 Reserves-69.138-49.949-98.953-52.091-46.777-47.631
8.6.1 Mutaties reserves-69.138-49.949-98.953-52.091-46.777-47.631
P861011 Algemene reserve-11.184-7780000
P861012 Personeel-1.310-851-626-504-337-337
P861013 Grootschalige kunstprojecten0-4230000
P861014 Monumentenzorg000000
P861015 Strategische projecten-17.544-14.171-18.258-767-216-270
P861016 Zuiderzeelijngelden-6.210-2.300-2.181-2.000-2.000-2.000
P861017 Technische bijstand Europa-50500000
P861018 Cofinanciering EU-projecten 07-13-2.98600000
P861019 Investeringsimpuls Flevoland Almere-3.934-7000000
P861020 Proceskosten speerp Omgevingsplan-1.320-588-438000
P861021 Infrafonds-10.66700000
P861022 p-MJP/POP-329-1.650-1.606-1.030-1.030-1.030
P861023 Bodem-366-1.110-815000
P861024 Cofinanciering EU-projecten 14-20-73-920-918-912-901-901
P861025 Egal. res. activ. vervangingsinv.000000
P861026 Nieuwe Natuur-471-3.834-2.353000
P861027 Flevokust Haven-30-89-90-90-90
P861028 Almere 2.0-7.273-6.768-6.200000
P861029 Beheer en ontwikkeling Natuur-2.140-1.023-899000
P861030 Mobiliteit0-7.737-63.101-44.910-40.405-40.548
P861031 Egalisatie gladheidbestrijding-15100000
P861032 Jeugdzorg000000
P861034 Doorgeschoven activiteiten-1.134-5700000
P861035 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering-1.316-2.4500000
P861037 Dekking afschrijvingslasten0-897-1.235-1.602-1.732-2.454
P861038 Economisch Programma-139-3.180-235-275-650
P861039 Sportaccommodaties c.a-6500000
P861040 GO-gelden-1700000
Saldo van lasten en baten-96.142-116.662-106.749-86.972-78.117-78.772