Begroting 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Reserves

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Middelen

8.6 Reserves

Rekening 2017

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

82.678

35.503

91.360

65.173

65.652

64.935

Baten

-62.473

-49.949

-98.953

-52.091

-46.777

-47.631

Saldo

20.206

-14.446

-7.593

13.083

18.875

17.304

Kader (saldo na Zomernota)

-14.446

10.121

14.038

19.930

19.699

Verschil t.o.v. kader

-17.714

-955

-1.055

-2.394

1. p-MJP/POP (storting)

3.000

0

0

0

2. Strategische projecten

-13.233

1.850

727

674

3. Zuiderzeelijngelden

-181

0

-465

-465

4. Procesgelden gebiedsontw.

-438

0

0

0

5. p-MJP/POP (onttrekking)

-576

0

0

0

6. Bodem

-815

0

0

0

7. Nieuwe Natuur

-2.353

0

0

0

8. Almere 2.0

-6.200

0

0

0

9. Beheer en ontwikkeling natuur

-899

0

0

0

10. Egalisatie verv.investeringen

347

367

415

2.358

11. Mobiliteit

-13.100

6.407

6.770

6.322

12. Dekking afschrijvingslasten

16.735

-9.577

-8.501

-11.282

Overig

-1

-2

-1

-1

x € 1.000

Toelichting

1. p-MJP/POP (storting)
Op basis van de Perspectiefnota 2017-2021 is in de reserve Strategische projecten nog € 1,9 mln. beschikbaar als additionele cofinanciering voor het programma POP3. In de Perspectiefnota 2019-2022 is voorgesteld additioneel € 1,1 mln. beschikbaar te stellen en het totaalbedrag van € 3,0 mln. over te hevelen naar de reserve p-MJP/POP3.
2. Strategische projecten
Deze mutatie heeft betrekking op onttrekkingen die voortvloeien uit voorstellen uit de Perspectiefnota 2019-2022 (o.a. voor de omgevingsvisie) alsmede onttrekkingen ten laste van bestaande oormerken binnen deze reserve. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de toelichting op de reserve Strategische projecten zoals opgenomen in bijlage B.
3. Zuiderzeelijngelden
De mutatie in 2019 heeft betrekking op de geraamde middelen voor de bijdrage aan het Luchthaven Fonds in 2019. Daarnaast zijn de budgetten voor de uitvoering van het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland voor de jaren 2021 en 2022 aangepast op basis van het jaarlijks gemiddelde niveau, ten laste van de daarvoor beschikbare middelen in deze reserve (zie programmaonderdeel 7.1).
4. Procesgelden gebiedsontwikkeling
Dit betreft de onttrekking aan deze reserve ter dekking van de procesgelden voor Noordelijk Flevoland, Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (oormerk), Amsterdam Lelystad Airport en Markermeer/IJmeer (zie programma 7).
5. p-MJP/POP (onttrekking)
Deze mutatie heeft betrekking op een onttrekking aan de reserve p-MJP/POP ter dekking van de extra uitvoeringskosten voor het programma POP3, zoals gerapporteerd in de Zomernota 2018 (zie programmaonderdeel 8.1)
6. Bodem
Om het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik Ondergrond ook in 2019 uit te kunnen voeren is een extra onttrekking aan deze reserve nodig van € 0,815 mln. (zie programmaonderdeel 5.2)
7. Nieuwe Natuur
De budgetten voor de uitvoering van het programma Nieuwe Natuur in 2019 zijn geactualiseerd. Het totale saldo van het programma Nieuwe Natuur ad. € 2,232 mln. wordt gedekt uit de reserve Nieuwe Natuur (zie programmaonderdeel 7.4).
8. Almere 2.0
Deze mutatie heeft betrekking op de provinciale bijdrage in 2019 aan het Fonds Verstedelijking Almere voor de uitvoering van het jaarprogramma 2019 (zie programmaonderdeel 7.3)
9. Beheer en ontwikkeling natuur
Naar aanleiding van het rapport Beleidskader beheer Oostvaardersplassen vindt er een intensivering van activiteiten plaats in het gebied (onder andere moerasreset). Deze middelen worden onttrokken aan de hiervoor beschikbare reserve (zie programmaonderdeel 2.2).
10. Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen
Dit betreft de instandhouding van bestaande provinciale infrastructuur op de afgesproken kwaliteitsniveaus (zie programmaonderdeel 6.4). De ramingen zijn aangepast op basis van de geactualiseerde investeringsplanning en staat van activa. In 2022 is de storting verhoogd ten laste van de storting in de voorziening NJO infrastructuur, conform besluitvorming bij de Programmabegroting 2017 (destijds is de voorziening verhoogd ten laste van deze reserve, hetgeen nu gecompenseerd wordt).
11. Mobiliteit
Het verschil tussen de beschikbare middelen voor mobiliteit (uit het Provinciefonds) en de daaruit te dekken kosten en investeringen wordt geëgaliseerd via deze reserve. Met ingang van deze begroting worden deze niet meer gesaldeerd, maar afzonderlijk gestort in en onttrokken aan deze reserve. Op basis van het p-MIRT en de geactualiseerde budgetten (programma 6) zijn de reservemutaties aangepast. De voor de investeringen in het p-MIRT geraamde bedragen worden overgeheveld naar de reserve Dekking afschrijvingslasten. Een nadere specificatie is opgenomen in bijlage B.
12. Dekking afschrijvingslasten
Als gevolg van het vorig jaar gewijzigde BBV mogen bijdragen uit reserves niet meer direct in mindering gebracht worden op het te activeren bedrag, hetgeen leidt tot hogere kapitaallasten. Op basis van het geactualiseerde p-MIRT worden de geraamde bijdragen uit de reserves Strategische projecten en Mobiliteit gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten, zodat hieruit in de toekomst deze hogere kapitaallasten gedekt kunnen worden.

Voor een gedetailleerd inzicht in de reserves wordt verwezen naar bijlage B Overzicht reserves en voorzieningen.

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 91.360
Baten € -98.953
Saldo € -7.593