Begroting 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 34
Baten € -165.470
Saldo € -165.436