Begroting 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Onvoorzien en stelposten

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Middelen

8.4 Onvoorzien en stelposten

Rekening 2017

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

4.236

13.533

18.190

22.242

27.625

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

4.236

13.533

18.190

22.242

27.625

Kader (saldo na Zomernota)

4.236

14.050

18.776

22.725

27.979

Verschil t.o.v. kader

-517

-586

-482

-354

1. Stelpost loon- en prijsontwikk.

1.011

1.000

1.000

1.007

2. Nieuw beleid

-1.528

-1.586

-1.482

-1.361

x € 1.000

Toelichting

1. Stelpost Loon- en prijsontwikkeling
Bij het opstellen van de Programmabegroting 2019 is een deel van de stelpost ingezet om de begroting en meerjarenramingen op het prijspeil 2019 te brengen. Vervolgens is de stelpost weer meerjarig op het juiste niveau gebracht op basis van de loon- en prijsontwikkelingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2018 van het Centraal Planbureau, alsmede ontwikkelingen met betrekking tot de CAO provincies en de verwachte pensioenpremies. In onderdeel IV Financiële begroting is deze post nader toegelicht.
2. Stelpost Nieuw Beleid
Op basis van de voorstellen uit de Perspectiefnota 2019-2022 en ontwikkelingen gedurende het begrotingsproces is deze stelpost gemuteerd. Ook het effect van de Meicirculaire 2018 en het voertuigenoverzicht MRB per 1 juli 2018 zijn hierin verwerkt. De stelpost wordt voornamelijk ingezet voor de realisatie van de intensiveringen en ambities zoals gepresenteerd in de Perspectiefnota 2019-2022. In onderdeel IV Financiële begroting is deze post nader toegelicht.

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 13.533
Baten € 0
Saldo € 13.533