Begroting 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

(Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

A. Provinciale Staten / Statengriffie

Beoogd effect:
a) Optimaal gefaciliteerde Staten: kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
b) Optimaal ondersteunde besluitvorming door Provinciale Staten.
c) De Statengriffie garandeert haar going concerntaken op benodigd kwaliteitsniveau.

B. (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

Portefeuillehouder
M.A. Rijsberman (Europa, INTERREG)
J.N.J. Appelman (EFRO)
H.J. Hofstra (POP3)

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 9.095
Baten € -1.117
Saldo € 7.978