Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Reserves en voorzieningen

2.7 Reserves en voorzieningen

In 2019 dalen de reserves per saldo met circa € 7,6 mln. Tegenover een totale toevoeging van € 91,4 mln. staan onttrekkingen van € 99,0 mln. In 2019 neemt de omvang van de voorzieningen af met € 6,8 mln.

De totale omvang van zowel de stortingen als onttrekkingen is toegenomen doordat de mutaties in de reserve Mobiliteit niet langer gesaldeerd worden. De beschikbare (van het Rijk ontvangen) middelen voor mobiliteit worden nu gestort in deze reserve en de in 2019 te besteden middelen worden daaraan onttrokken. Deze administratieve wijziging vergroot het inzicht in de beschikbaarheid en besteding van middelen, en is per saldo budgetneutraal.

Bij de voorzieningen gaan de vermeerderingen via de exploitatie (lasten in het begrotingsjaar), de
verminderingen (bestedingen) vinden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen plaats en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd. De voornaamste toevoegingen en onttrekkingen hangen samen met (de egalisatie van kosten van) het niet jaarlijks onderhoud.

In de hierna volgende tabel zijn de mutaties in de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen weergegeven. Voor nadere informatie over het doel van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage B Overzicht reserves en voorzieningen. Hierin is ook een detaillering van de mutatie per afzonderlijke reserve en voorziening opgenomen, alsmede de resterende oormerken. Deze bijlage is gebaseerd op de vigerende nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 en nadien genomen separate besluiten. De aanpassing van de mutaties in de reserve ten opzichte van het financieel kader zijn terug te vinden het programmaonderdeel 8.6 Reserves.

Tabel 1.19: Verloopstaat reserves

Begrote stand 1/1

Storting

Onttrekking

Stand 31/12

Oormerk

A001 Algemene reserve

21.422

356

0

21.779

0

B003 Personeel

1.111

900

-626

1.385

0

B006 Grootschalige kunstprojecten

33

33

0

66

0

B008 Monumentenzorg

633

147

0

780

0

B009 Strategische projecten

40.700

4.561

-18.258

27.002

28.185

B011 Sportaccommodaties c.a.

330

0

0

330

0

B016 Zuiderzeelijngelden

14.348

0

-2.181

12.167

5.000

B017 Technische bijstand Europa

756

0

0

756

0

B024 Investeringsimpuls Flevoland-Almere

7.934

0

0

7.934

0

B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.038

1.000

-438

1.600

0

B027 p-MJP / POP

8.158

3.430

-1.606

9.981

0

B029 Bodem

3.196

0

-815

2.381

0

B030 Egalisatie gladheidsbestrijding

330

0

0

330

0

B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020

3.568

900

-918

3.551

0

B032 Nieuwe Natuur

11.951

0

-2.353

9.598

0

B033 Activering vervangingsinvesteringen

10.492

180

0

10.673

0

B034 Flevokust Haven

7.393

0

-89

7.305

0

B035 Almere 2.0

4.724

4.200

-6.200

2.724

4.600

B036 Jaarlijks onderhoud infrastructuur

706

0

0

706

0

B037 Mobiliteit

46.671

42.685

-63.101

26.255

2.800

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

6.587

850

-899

6.539

0

B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

1.709

0

0

1.709

0

B040 Doorgeschoven activiteiten

2.711

0

0

2.711

2.711

B042 Dekking afschrijvingslasten

22.632

32.117

-1.235

53.515

0

B043 Economisch Programma

8.116

0

-235

7.881

7.346

x € 1.000

Tabel 1.20: Verloopstaat voorzieningen

Begrote stand 1/1

storting

onttrekking

Stand 31/12

V005 Grondwaterbeheer

804

0

0

804

V011 NJO provinciehuis

2.150

465

-744

1.871

V015 Pensioen (oud) leden GS

7.599

305

-290

7.613

V039 Reorganisatie Bedrijfsvoering

690

0

-165

525

V042 NJO Infrastructuur

15.528

10.832

-16.971

9.390

V043 NJO Vestigingen

424

85

-133

376

V044 NJO NLE

656

181

-322

515

V045 Garantstelling personeel NLE

1.085

0

0

1.085

V047 Spaarverlof

348

0

0

348

V035 Oninbare vorderingen

35

0

0

35

V037 Oninbare leningen

178

0

0

178

V040 Gronden OVW / Nieuwe Natuur

0

0

0

0

x € 1.000

Gedelegeerde reserves
Provinciale Staten hebben bij het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 besloten de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor de reserves Sportaccommodaties c.a., Gladheidsbestrijding, Flevokust Haven, Doorgeschoven activiteiten, Mobiliteit en de reserve Personeel bij Gedeputeerde Staten neer te leggen. Daarnaast is bij de instellingsbesluiten van de reserve Economisch Programma en de reserve Dekking afschrijvingslasten besloten deze eveneens te delegeren aan Gedeputeerde Staten. De besteding van de gedelegeerde reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die Provinciale Staten daarvoor hebben vastgelegd. De hiermee verband houdende gemandateerde begrotingswijzigingen worden via de reguliere procedure ter kennisneming aan Provinciale Staten aangeboden.