Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Investeringen in vaste activa

2.5 Investeringen in vaste activa

Onderstaande tabel geeft meerjarig inzicht in de boekwaarde van de vaste activa op 1 januari van het betreffende jaar.

Tabel 1.17: Boekwaarde vaste activa (meerjarig)

2018

2019

2020

2021

2022

Materiële vaste activa

1. Vaste activa met maatschappelijk nut

Grond-, weg en waterbouw

  a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)

75.429

98.394

144.227

164.407

186.471

  b. Kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.)

1.446

1.388

1.331

1.273

1.215

  c. Openbare verlichting

657

531

409

303

205

  d. Gronden en terreinen

1.604

1.063

1.063

1.063

1.063

Totaal vaste activa met maatschappelijk nut

79.136

101.376

147.029

167.045

188.954

2. Vaste activa met economisch nut

Bedrijfsgebouwen:

  a. Provinciehuis

9.804

9.148

8.492

7.836

7.180

  b. Vestigingen (voormalig steunpunten)

435

399

362

325

288

  c. Overige bedrijfsgebouwen (incl. NLE)

2.881

2.786

5.661

5.466

5.271

Machines, apparaten en installaties

4.459

5.996

11.980

10.232

9.621

Grond-, weg en waterbouw

7.993

15.611

15.221

14.830

14.440

Overige materiële vaste activa

213

196

179

162

145

Totaal vaste activa met economisch nut

25.786

34.135

41.895

38.851

36.944

Totaal materiële vaste activa

104.922

135.512

188.924

205.896

225.898

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

2.166

2.166

2.166

2.166

2.166

Leningen aan openbare lichamen

23.900

20.600

17.300

14.000

10.700

Leningen aan overige verbonden partijen

11.970

7.917

7.517

6.917

6.317

Overige langlopende leningen (publieke taak)

2.350

400

400

400

400

Bijdragen aan activa van derden

0

0

0

0

0

Totaal financiële vaste activa

40.386

31.083

27.383

23.483

19.583

Totaal vaste activa

145.308

166.594

216.307

229.379

245.481

x € 1.000

De boekwaarde wordt beïnvloed door vermeerderingen en verminderingen. De vermeerderingen bestaan uit de (vervangings-)investeringen. De verminderingen bestaan hoofdzakelijk uit afschrijvingen, verkoop van activa (bijvoorbeeld grond) en ontvangen aflossingen op verstrekte leningen. De boekwaarde van de activa met maatschappelijk nut loopt sterk op als gevolg van het gewijzigde BBV, waardoor bijdragen uit reserves met ingang van 2017 niet meer direct in mindering mogen worden gebracht op de boekwaarde.

Tabel 1.18: Overzicht per product van vermeerderingen en verminderingen vaste activa

Vermeer-deringen
2019

Vermin-deringen
2019

Vermeer-deringen
2020

Vermin-deringen
2020

Vermeer-deringen
2021

Vermin-deringen
2021

Vermeer-deringen 2022

Vermin-deringen
2022

6.3.1 Investering provinciale infrastructuur

42.829

8.842

39.558

28.359

24.821

14.381

11.491

692

6.4.1 Instandhouding en realisatie prov.infrastr.

14.519

0

12.478

0

15.653

0

10.946

0

7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA

0

400

0

600

0

600

0

0

7.3.1 Zuidelijk Flevoland

2.970

0

0

0

0

0

0

0

8.1.1 Provinciale Staten

120

0

0

0

0

0

0

0

8.3.1 Algemene dekkings-middelen

0

3.300

0

3.300

0

3.300

0

3.300

8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie

4.681

0

19

0

68

0

256

0

8.5.6 Informatie-voorziening

2.810

0

1.000

0

2.000

0

0

0

Subtotaal mutaties

67.929

12.541

53.056

32.260

42.542

18.280

22.694

3.991

Afschrijvingslasten

0

5.675

0

7.724

0

8.160

0

9.316

Totaal

67.929

18.216

53.056

39.984

42.542

26.440

22.694

13.307

x € 1.000