Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

2.2 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Op basis van de begrote ontwikkelingen in de investeringen, voorzieningen en reserves is op voorschrift van het BBV onderstaande geprognosticeerde meerjaren balans opgenomen.

Tabel 1.15: Geprognosticeerde balans (meerjarig)

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Materiële vaste activa

104.922

135.512

188.924

205.896

225.898

238.585

Financiële vaste activa

40.386

31.083

27.383

23.483

19.583

16.283

Vlottende activa

163.360

119.991

53.890

43.820

40.691

41.362

Algemene reserve

21.066

21.422

21.779

22.135

22.492

22.848

Bestemmingsreserves

220.633

205.830

197.881

210.607

229.126

246.074

Voorzieningen

32.730

29.284

22.527

18.852

13.561

6.753

Vlottende passiva

34.239

30.050

28.010

21.605

20.993

20.555

x € 1.000

Als gevolg van de grote investeringsprojecten in de komende jaren alsmede het vorig jaar gewijzigde BBV neemt de (boek)waarde van de materiële vaste activa de komende jaren sterk toe. De financiële vaste activa nemen af overeenkomstig het aflossingsschema van de desbetreffende leningen. De vlottende activa nemen sterk af, voornamelijk als gevolg van de liquiditeiten die worden ingezet voor de financiering van de investeringen. De reserves nemen in de eerste jaren af als gevolg van de te realiseren beleidsambities. Op de langere termijn nemen de reserves toe, met name als gevolg van de aan te houden reserves voor de dekking van kapitaallasten (als gevolg van het vorig jaar gewijzigde BBV). De vlottende passiva nemen af als gevolg van de inzet van reeds ontvangen decentralisatie-uitkeringen.