Begroting 2019

Overzicht baten en lasten

Incidentele baten en lasten

1.3 Incidentele baten en lasten

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van een structureel evenwicht dient op grond van het BBV (art. 19) inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting bevat. Incidentele baten en lasten betreffen posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden en dus een tijdelijk karakter hebben. Onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben op grond van het BBV in principe een incidenteel karakter, tenzij deze reserves zijn ingesteld om een egaliserende werking te hebben op het gebied van investeringen en reguliere provinciale taken. De reserves die hieronder vallen zijn de reserves Technische bijstand Europa, Bodem, egalisatie gladheidsbestrijding, egalisatie activering vervangingsinvesteringen, jaarlijks onderhoud infrastructuur, Mobiliteit, Beheer en ontwikkeling natuur en de reserve Dekking afschrijvingslasten. Onderstaand is het overzicht voor 2019 opgenomen. Een nadere detaillering van de incidentele baten en lasten, alsmede het meerjarenoverzicht, is opgenomen in bijlage D.

Tabel 1.13: Incidentele baten en lasten

Incidenteel
2019

Structureel
2019

Totaal
2019

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

2.950

1.415

4.365

2 Landelijk gebied en natuur

1.550

9.838

11.388

3 Economie

793

3.595

4.389

4 Cultuur, samenleving en sport

326

6.602

6.928

5 Energie, milieu en klimaat

10

7.434

7.445

6 Mobiliteit

9.002

61.069

70.070

7 Gebiedsontwikkeling

10.781

3.219

14.000

8 Kwaliteit openbaar bestuur

3.189

67.316

70.506

Totaal lasten

28.602

160.489

189.092

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

0

-492

-492

2 Landelijk gebied en natuur

0

-50

-50

3 Economie

0

0

0

4 Cultuur, samenleving en sport

0

0

0

5 Energie, milieu en klimaat

0

-559

-559

6 Mobiliteit

0

-8.699

-8.699

7 Gebiedsontwikkeling

-1.500

-537

-2.037

8 Kwaliteit openbaar bestuur

-172

-169.489

-169.661

Totaal baten

-1.672

-179.826

-181.498

Totaal saldo van lasten en baten

26.930

-19.337

7.593

Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves

-17.377

9.784

-7.593

Geraamd resultaat

9.553

-9.553

0

x € 1.000

Op basis van onderstaande tabel kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een structureel positief begrotingssaldo en de meerjarenraming dus structureel in evenwicht is. Het overschot op de structurele middelen wordt ingezet ter dekking van de incidentele lasten.

Tabel 1.13b: Presentatie van het structureel begrotingssaldo (cf. BBV)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

 Saldo van baten en lasten (tabel 1.2)

7.593

-13.083

-18.875

-17.304

 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (tabel 1.2)

-7.593

13.083

18.875

17.304

Geraamd resultaat (begrotingssaldo na bestemming)

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (bijlage D)

9.553

15.016

10.077

12.022

Structureel begrotingssaldo (- = tekort)

9.553

15.016

10.077

12.022

x € 1.000