Begroting 2019

Overzicht baten en lasten

Financieel overzicht

1.1 Financieel overzicht

Overzicht baten en lasten 2019

Het overzicht van baten en lasten is hieronder op programmaniveau weergegeven voor het begrotingsjaar 2019. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan. De autorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van deze programmaonderdelen.

Tabel 1.1: Saldo van baten en lasten per programma

Lasten 2019

Baten 2019

Saldo 2019

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

4.365

-492

3.873

2 Landelijk gebied en natuur

11.388

-50

11.338

3 Economie

4.389

0

4.389

4 Cultuur, samenleving en sport

6.928

0

6.928

5 Energie, milieu en klimaat

7.445

-559

6.885

6 Mobiliteit

70.084

-8.713

61.372

7 Gebiedsontwikkeling

14.000

-2.037

11.964

8 Kwaliteit openbaar bestuur

70.506

-169.661

-99.156

Saldo reservemutaties

91.360

-98.953

-7.593

Geraamd resultaat

280.465

-280.465

0

x € 1.000