Begroting 2019

Overzicht baten en lasten

Grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd

1.2 Grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd

De baten, lasten en financiële positie voor de periode 2019-2022 zijn geraamd op basis van de grondslagen in tabel 1.12.

Tabel 1.12: Rekenvariabelen

2019

2020

2021

2022

* Goederen en diensten (inkoop), investeringen

1,6

1,4

1,4

1,4

* Subsidies (instellingen) o.b.v. gemiddelden

2,2

2,5

2,5

2,5

* Salarissen

2,5

3,0

3,0

3,0

* Uitzettingen (schatkistbankieren)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

* Uitzettingen (leningen gemeenten)

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

* Uitzettingen (leningen uit publieke taak)

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

* Indexering MRB

1%

1%

1%

1%

* Voertuigbestand voor MRB

Juli 2018

Juli 2018

Juli 2018

Juli 2018

* Circulaire provinciefonds

Mei 2018

Mei 2018

Mei 2018

Mei 2018

De loon- en prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB). De ramingen voor de jaren 2019-2022 zijn gebaseerd op het veronderstelde prijspeil van 2019. Voor prijsstijgingen in latere jaren is een stelpost Loon- en prijsontwikkelingen opgenomen.