Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Middelen

3.3 Middelen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.

Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)

Rekening 2017

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Landwegen

5.571

6.318

6.161

6.161

6.161

6.161

Vaarwegen

2.406

1.644

1.931

1.931

1.931

1.931

Provinciehuis

408

426

433

433

433

433

Vestigingen

88

103

105

105

105

105

NLE

51

104

106

106

106

106

Totaal

8.524

8.595

8.736

8.736

8.736

8.736

x € 1.000

Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.

Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

12.247

11.069

10.832

9.809

6.772

4.423

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-10.393

-13.547

-16.971

-13.229

-11.343

-11.257

x € 1.000

In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening NJO Infrastructuur op basis van de vastgestelde financiële kaders uit 2014 (Koepelnota). Deze afspraken lopen tot en met 2019. Begin 2019 worden de geactualiseerde financiële en inhoudelijke kaders voor beheer & onderhoud ter besluitvorming voorgelegd. Vanaf 2020 zal dit meerjarig worden vertaald in de begroting. Daarbij zal ook de geprognosticeerde (negatieve) stand van de voorziening in 2022 worden betrokken.

Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

316

465

465

465

465

465

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-139

-419

-744

-162

-1.000

-427

x € 1.000

Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

745

85

85

85

85

85

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

0

-406

-133

-297

-23

-26

x € 1.000

Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud NLE

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

783

181

181

181

181

181

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-19

-289

-322

-350

-223

-126

x € 1.000