Begroting 2019

Cultuur, samenleving en sport

Cultuur

Portefeuillehouder

M.A. Rijsberman

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 5.139
Baten € 0
Saldo € 5.139